Wednesday, April 22, 2020

4 steps

Hemos estado trabajando con Joan levantando las piernas mientras estaba sentada en su silla de ruedas. Hoy intentamos dar algunos pasos pequeños y ella dio 4, asistida por mí para mantener el equilibrio. El equilibrio sigue siendo un problema. Pero 4 pasos fueron geniales de ver y se lo recordaré antes de que se vaya a dormir.

El segundo avión de transporte llegó el domingo pasado desde China con 100.000 máscaras, gafas y otros equipos de protección personal para combatir el coronavirus. Todo fue comprado por un individuo, Dominika Kulczyk.

Nuestro amigo, Zbyszek, nos dio buenas noticias anoche cuando llamó. Dijo que nuestro médico de cabecera podría recetar pañales y que podríamos obtenerlos en el Apteka local, más barato de lo que ahora estoy pagando en Carrefour. Dado que los gastos adicionales relacionados con el accidente cerebrovascular de Joan, algo así ayuda. Le escribí una carta al médico, la traduje al polaco y la llevé abajo a la clínica donde la recepcionista lo leyó y dijo que me enviaría, por correo electrónico, los números de código para llevar a Apteka el viernes. Es muy conveniente tener la clínica médica debajo de nosotros en nuestro edificio.

We've been working on Joan lifting her legs while sitting in her wheelchair. Today we tried taking a few small steps and she took 4, assisted by me for balance. Balance is still a problem.  But 4 steps were great to see and I will remind her of it before she goes to sleep.

The second transport plane arrived last Sunday from China bringing 100,000 masks, goggles, and other PPE equipment for fighting the coronavirus. It was all purchased by one individual, Dominika Kulczyk. 

Our friend, Zbyszek, gave us some good news last night when he called. He said our family doctor could write a prescription for diapers and we could get them from the local Apteka, cheaper than what I am now paying at Carrefour.  Since the added expenses related to Joan's stroke, anything like that helps. I wrote a letter to the doctor, translated it to Polish, and took it downstairs to the clinic where the receptionist read it and said she would send me, by email, the code numbers to take to the Apteka on Friday. It's very convenient having the medical clinic below us in our building.

Pracowaliśmy nad Joan podnoszącą nogi, siedząc na wózku inwalidzkim. Dzisiaj próbowaliśmy zrobić kilka małych kroków, a ona zrobiła 4, asystując mi dla zachowania równowagi. Równowaga nadal stanowi problem. Ale 4 kroki były świetne do zobaczenia i przypomnę jej o tym, zanim pójdzie spać.

Drugi samolot transportowy przyleciał w ostatnią niedzielę z Chin, przynosząc 100 000 masek, gogli i innego sprzętu ochrony osobistej do walki z koronawirusem. Wszystko to kupiła jedna osoba, Dominika Kulczyk.

Nasz przyjaciel Zbyszek przekazał nam wczoraj dobrą wiadomość, kiedy zadzwonił. Powiedział, że nasz lekarz rodzinny może napisać receptę na pieluchy i możemy dostać je z lokalnej Apteka, taniej niż to, co teraz płacę w Carrefour. Ponieważ dodatkowe wydatki związane z udarem Joan, coś takiego pomaga. Napisałem list do lekarza, przetłumaczyłem go na język polski i zaniosłem na dół do kliniki, gdzie recepcjonistka go przeczytał, i powiedział, że wyśle ​​mi e-mailem numery kodów, które zabiorę w piątek do Apteka. Bardzo wygodnie jest mieć klinikę medyczną pod nami w naszym budynku.

1 comment:

Shaz said...

Sounds like life is getting better for you both - little by little and day by day. You are doing good hard work. Keep it up and stay safe. Shaz