Friday, April 24, 2020

Hair.


I have added a Google translation to the Spanish language to the blog. Most of our Spanish friends also speak English but a few don't so now they can read the blog, of course, taking into account it is a Google translation.

My lovely wife hasn't had her hair washed since we left the hospital in Spain. I finally thought about that last night when I was taking a shower. So, this morning devised a way to do it in the kitchen but the sink was too high. The counter next to it was lower and I could back the wheelchair right next to it where I put a large basin of warm water. Joan had to lean her head backward where I placed a bunch of towels to support her neck. First came the shampooing, then I changed the water and rinsed her hair. I dried it with a soft towel and set her on the balcony to let the sun finish the drying. Tomorrow I will attempt to give her a bath while she is laying in the bed. That should be fun. :-)

Today she walked, using the walker, around the dining room table, successfully making 4 left turns. :-)

Last night I made a new vegetarian mixed vegetable, curry, onions, milk, and quinoa main dish for dinner. It was horrible. We ate it and I tore up the recipe. :-( Tonight we are having chicken with apricots, walnut, and almonds. I know that will be good. We have had it before.

I went to bed at midnight, got my 2 hours sleep, and here I am again, 2:15am, wide awake. I don't know how this started but I tired of not being able to sleep through the night. On the bright side, it gives me the chance to chat with friends in the U.S. who are 7 hours behind me.  So, I'll go back to bed in an hour and hope to sleep until morning.

I read the King in the U.S. said on T.V., he wonders if spraying disnfectant into your body would kill the coronavirus. He should try it on himself. How anyone can vote for that "creature" is beyond the imagination. Also, he was fine $2 million for diverting funds from the Veterans accounts. How can ANY veterans vote for him?

Na blogu dodałem tłumaczenie Google na język hiszpański. Większość naszych hiszpańskich przyjaciół mówi również po angielsku, ale niektórzy nie, teraz mogą czytać blog, oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to tłumaczenie Google.

Moja urocza żona nie myła włosów, odkąd opuściliśmy szpital w Hiszpanii. W końcu pomyślałem o ostatniej nocy, kiedy brałem prysznic. Więc dziś rano wymyśliłem sposób na zrobienie tego w kuchni, ale zlew był zbyt wysoki. Lada obok była niższa i mogłem oprzeć wózek inwalidzki tuż obok niego, gdzie postawiłem dużą misę z ciepłą wodą. Joan musiała odchylić głowę do tyłu, gdzie położyłam kilka ręczników, żeby podeprzeć jej szyję. Najpierw szampon, potem zmieniłem wodę i spłukałem włosy. Wytarłem go miękkim ręcznikiem i postawiłem na balkonie, aby słońce zakończyło suszenie. Jutro spróbuję ją wykąpać, gdy będzie leżała w łóżku. To powinno być zabawne. :-)

Dzisiaj spacerowała za stołem w jadalni, wykonując 4 skręty w lewo. :-)

Ostatniej nocy przygotowałem na obiad nowe danie wegetariańskie z dodatkiem warzyw, curry, cebuli, mleka i komosy ryżowej. To było okropne. Zjedliśmy to, a ja podarłem przepis. :-( Dzisiaj mamy kurczaka z morelami, orzechami włoskimi i migdałami. Wiem, że będzie dobrze. Mieliśmy to już wcześniej.

Poszedłem spać o północy, przespałem 2 godziny i znów jestem o 2:15 rano. Nie wiem, jak to się zaczęło, ale zmęczyło mnie to, że nie mogę spać przez całą noc. Z drugiej strony, daje mi szansę na rozmowę z przyjaciółmi w USA, którzy są o 7 godzin za mną. Za godzinę wrócę do łóżka i mam nadzieję, że będę spać do rana.

Przeczytałem Króla w USA, który powiedział w telewizji T.V., że zastanawia się, czy rozpylenie środka dezynfekującego na ciało zabiłoby koronawirusa. Powinien spróbować na sobie. Jak każdy może głosować na to „stworzenie”, jest poza wyobraźnią. Poza tym miał grzywnę w wysokości 2 milionów dolarów za przekierowanie środków z kont weteranów. Jak ŻADEN weteran może głosować na niego?

He añadido una traducción de Google al idioma español en el blog. La mayoría de nuestros amigos españoles también hablan inglés, pero algunos no lo hacen, ahora pueden leer el blog, por supuesto, teniendo en cuenta que es una traducción de Google.

Mi encantadora esposa no se ha lavado el cabello desde que salimos del hospital en España. Finalmente pensé en eso anoche cuando me estaba duchando. Entonces, esta mañana ideó una forma de hacerlo en la cocina, pero el fregadero estaba demasiado alto. El mostrador al lado era más bajo y pude retroceder la silla de ruedas justo al lado, donde puse un gran recipiente con agua tibia. Joan tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás, donde coloqué un montón de toallas para sostener su cuello. Primero vino el champú, luego le cambié el agua y enjuagué su cabello. Lo sequé con una toalla suave y la puse en el balcón para que el sol terminara de secarse. Mañana intentaré bañarla mientras está acostada en la cama. Eso debería ser divertido. :-)

Hoy caminó, usando el andador, alrededor de la mesa del comedor, haciendo con éxito 4 vueltas a la izquierda. :-)

Anoche preparé un nuevo plato vegetariano mixto de verduras, curry, cebolla, leche y quinua para la cena. Fue horrible. Lo comimos y rompí la receta. :-( Esta noche vamos a comer pollo con albaricoques, nueces y almendras. Sé que será bueno. Lo hemos probado antes.

Me fui a la cama a medianoche, dormí 2 horas y aquí estoy otra vez, 2:15 a.m., completamente despierto. No sé cómo comenzó esto, pero estoy cansado de no poder dormir toda la noche. En el lado positivo, me da la oportunidad de chatear con amigos en los Estados Unidos que están 7 horas detrás de mí. Entonces, volveré a la cama en una hora y espero dormir hasta la mañana.

Leí que el Rey en los EE. UU. Dijo en la televisión que se pregunta si rociar desinfectante en su cuerpo mataría el coronavirus. Debería probarlo él mismo. Cómo alguien puede votar por esa "criatura" está más allá de la imaginación. Además, recibió una multa de $ 2 millones por desviar fondos de las cuentas de veteranos. ¿Cómo puede CUALQUIER veterano votar por él?

3 comments:

isa said...

"I read the King in the U.S. said on T.V., he wonders if spraying disinfectant into your body would kill the coronavirus. He should try it on himself."

LOL, that just made my day :-)

Helen said...

He ,the King was wondering if people could be injected with disinfectant like Lysol or Bleach. That caused the Lysol company to issue a public warning that their product should not be taken internally by any means or for any reason.
It frightens me that someone will try it. If they do, he'll have blood on his hands.
Can't we have him committed and removed from office the man is insane, not to mention dangerous.

Joan and David Piekarczyk said...

Helen, the only way to remove him is to vote him out. It's up to those who oppose him to vote Blue but also talk to those who may be undecided. We didn't want Biden but we will vote for him against the "creature". If Biden is smart, he will recruit his cabinet from the other primary candidates like Warren, Inslee, Sanders, Buttigieg, Harris, and Klobuchar. That would gain him more voters. That is, of course, if the King doesn't suspend the election.