Sunday, March 29, 2009

Places near PobiedziskaThe sun tricked us! The weather man said it would sunny today! At 1PM we headed north on route 5 to the Pobiedziska area search villages I knew had old palaces. 15 minutes into the half hour trip, clouds appeared and the sun was gone. What a dirty trick! Of curse it didn't change our minds and we continued to our fir destination, the village of Kowalskie. The manor house there looked almost new, a lot of work has been done on it. It's in a nice location with a large lake behind it but the most interesting thing was the construction of several large builings with thatched roofs, or what appears to be thatched roofs. They were behind a new fence so I wasn't able to get real close to them.

Leaving there we went on to Pomarzanowice to look at another place. This was also closed and is now a real estate agency and the farm bureau building. Maybe it will be open in the summer.

Kreslice was next on our list, a nice little palace but privately owned so pictures were from a distance. There was an impressive stone building to the right of it. I'm always infatuated with the way stone is used in building designs using different colors.

We were headed to Węglewo next but took the wrong road and stumbled on anothe old manor house that is now a school in Węgorzewie. The name Węglewo is in my family history as the residence of my great grandfather but it is a different village, close to Golina and now called Węglew.

Speaking of my family history, more has been uncovered with research. My great great great grandfather's wife, Marianna, had 3 brothers and 2 sisters, all born in Krasnica or Węglew. He, Walenty, also had at least one brother.

Ok, back to todays trip. We headed back towards Pobiedziska and saw three old windmills by the side of the road and I just had to stop and take pictures of them.

In Pobiedziska is the Skansen Minataur. It's an amazing display of famous buildings, built in miniature by one man and in an outside area. I've heard about it before so when I saw the sign I pulled in to investigate. There was a fee of 4zl to enter but it was worth the price to see this display. Many of the buildings I have see in reality and the minatures were perfect in their detail. The complete town square, Stary Rynek, of Poznań is there.

All of todays pictures are in the slideshow.

Słońce oszukało nas! Meteorologiczny człowiek powiedział, że to będzie słoneczny dzisiaj! Przy 1PM poszliśmy na północ na szlaku 5 do Pobiedziska przeszukiwania obszaru wsi, które znałem miałem stare pałace. 15 minut do pół podróż godziny , chmury ukazały się i słońce było minionym. Jakie świństwo! Przekleństwa to nie zmieniło naszych umysłów i trwaliśmy do naszego przeznaczenia jodły , wsi Kowalskie. Dworek tam popatrzał prawie nowy, dużo pracy była wykonana na tym. To jest w miłej lokalizacji z wielkim jeziorem za tym ale najbardziej interesująca rzecz była budowa kilku wielkich budynków ze skrytymi strzechą dachami, albo co wyda się być skryte strzechą dachy. Oni byli za nowym ogrodzeniem tak nie mogłem stawać się rzeczywistego blisko nich.

Opuszczenie tam poszliśmy dalej do Pomarzanowice by popatrzeć na inne miejsce. To było też zamknięte i jest teraz agencja nieruchomości i biuro farmy budowa. Być może to będzie otwarte w lecie.

Kreslice był następny na naszej liście, miłym małym pałacu ale prywatnie posiadł tak zdjęcia były od odległości. Tam wywołujący głębokie wrażenie kamień budował w prawo tego. Jestem zawsze zaślepiony w drodze kamień jest używany w budowie projektów używających różnych kolorów.

Byliśmy prowadzeni do Węglewo następny ale braliśmy złą drogę i potykamy się na anothe stary dworek, który jest teraz szkoła w Węgorzewie. Nazwiska Węglewo jest w mojej historii rodziny jak miejsce zamieszkania mojego wielkiego dziadka ale to jest różna wieś, blisko Golina i teraz nazywała Węglew.

Mówiąc o mojej historii rodziny , więcej był nie zakryty z badaniami. Mojego wielkiego wielkiego wielkiego dziadka żona, Marianna, miała 3 braci i 2 siostry, wszystkie urodzone w Krasnica albo Węglew. On, Walenty, też miał przynajmniej jednego brata.

OK, w tył do dziś podróży. Poszliśmy w tył ku Pobiedziska i zobaczyliśmy trzy stare wiatraki przy boku drogi i właśnie musiałem zatrzymać się i zrobić zdjęcia ich.

W Pobiedziska jest Skansen Minataur. To jest zdumiewający pokaz sławnych budynków, wbudowywał miniaturę przez jednego człowieka i w zewnętrznym obszarze. Usłyszałem o tym przedtem tak kiedy zobaczyłem znak wjechałem prowadzić dochodzenie. Tam miała opłata 4zl wejść ale to było warte ceny by zobaczyć ten pokaz. Wiele z budynków, które mam widzą w rzeczywistości i minatures był doskonały w ich szczególe. Kompletny miejski kwadrat, Stary Rynek, Poznań jest tam.

Wszystkie z dziś zdjęć są w pokazie slajdów.

4 comments:

 1. David,

  Sounds like you had a great day, despite the weather. I have been to those windmills many years ago. The minature buildings look so detailed. I don't think that was there the last time I was there.

  Glad to see that you are making progress in your genealogy.

  John

  ReplyDelete
 2. Marilyn1:21 AM

  Hi...
  AGAIN....another great slide show!!
  I loved the mini buildings---so much detail. Why can't America keep and preserve more of our old buildings...instead of tearing them down for parking lots??!!!!
  Some of those old manor houses and palaces in Poland are huge and many in great shape for as old as they are.
  Not long now!!! See you soon.
  Hugs, Marilyn

  ReplyDelete
 3. John,
  Yes, it was a god day.
  THe geneallogy news is good.

  ReplyDelete
 4. Marilyn,
  Did you get Kasia's address?

  ReplyDelete