Saturday, December 14, 2019

Rant #9

Joan and I have always been "tree huggers", environmentalists. When we lived in the Upper Peninsula of Michigan, I started a group with other like-minded people for the Sierra Club. We called it the Central Upper Peninsula group of Michigan(C.U.P. group), it's still in existence today. I did it to stop the building of a garbage incinerator at the head of a river that was on a farmers land but ran through our property. We made our plea to the State Senate, went to court with other people. We went to court. won, and stopped it.

Although I haven't changed my mind about wanting Warren to win the Democratic Presidential primary, I found the following story interesting.

Trump refused to pay America’s bill to help fund the UN’s work on climate change, so Mike Bloomberg did. Year after year.

Trump refused to build a team to measure and manage America’s climate progress, so Mike hired the experts from the Obama administration who were already working on it. Their critically important work tracks how local efforts are making a difference reducing carbon emissions – even as the Trump administration tries to drag us backward.

As president, Mike will make climate change one of his top priorities – starting with rejoining the Paris Agreement and increasing the U.S.'s ambition.

HIGHLIGHTS FROM MIKE’S GLOBAL CLIMATE PROPOSALS
  • Hold immediate talks with world leaders from the top 20 emitting countries to achieve the 2030 emissions cuts that science tells us we need.
  • Hold governments accountable and penalize corporations responsible for destructive practices like deforestation worldwide.
  • Create an entry point for people permanently displaced by climate change to apply for refugee status in the United States.
  • Use trade and security agreements to encourage countries to develop and strengthen their plans to reduce emissions under the Paris Agreement.
  • Ensure the safety of the world’s most vulnerable to the effects of climate change.
I have to say that, after listening to an interview with him, I am impressed that he sees climate change as the most important item of all the candidates. He has been contributing his own money, 1 billion dollars, to fight against it and at the latest climate change conference in Madrid, he flew there to try and get countries to view the problem more seriously. There was no one there from the White House.

Last Tuesday night, the prestigious Nobel Prize in Literature was awarded to Olga Tokarczuk from Poland. The speaker introducing her praised Poland for many things including this latest award. 

Previous Polish Nobel Laureates—from Marie Curie to Wisława Szymborska—have been sources of great national pride in Poland. But Tokarczuk is on the Polish Ministry of Culture’s informal “blacklist,” and so there was no coverage on the event on government-controlled television.  


Before the parliamentary elections last October, the charismatic chairman of the ruling Law and Justice Party (PiS), Jarosław Kaczyński, lashed out against the country’s “cultural elites.” Kaczyński is the most powerful politician in Poland and a more dominant political figure than both the Prime Minister and the President. During a rally in the Polish city of Sosnowiec, he declared that the country’s new cultural elites do not work for “the enemies of Poland.”


In Kaczyński’s worldview, they are Polish artists, like Olga Tokarczuk, who have not adhered to the ideology promoted by PiS since its election victory in 2015—an ideology central to its project to reshape Poland along authoritarian lines.


Joan i ja zawsze byliśmy miłośnikami przyrody, ekologami. Kiedy mieszkaliśmy na Górnym Półwyspie Michigan, założyłem grupę z innymi podobnie myślącymi ludźmi dla Klubu Sierra. Nazwaliśmy go Central Upper Peninsula z Michigan (grupa C.U.P.) - istnieje do dziś. Zrobiłem to, aby zatrzymać budowę spalarni śmieci w górnym biegu rzeki, która płynęła przez użytki rolne, ale przebiegała przez naszą posesję. Złożyliśmy skargę stanowego Senatu, poszliśmy z innymi ludźmi do sądu. Wygraliśmy, i zatrzymaliśmy to.


Chociaż nie zmieniłem zdania, że chcę, aby Warren wygrał prawybory prezydenckie wśród demokratów, to jednak poniższa historia mnie zainteresowała.

Trump odmówił zapłacenia amerykańskiego rachunku na pomoc w finansowaniu prac ONZ nad zmianami klimatu, więc Mike Bloomberg to zrobił. Rok po roku.

Trump odmówił utworzenia zespołu do pomiaru i zarządzania rozwojem klimatu w Ameryce, więc Mike zatrudnił ekspertów z administracji Obamy, którzy już nad tym pracowali. Ich niezwykle ważna praca polega na obserwacji, w jaki sposób lokalne wysiłki przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla - nawet jeśli administracja Trumpa próbuje nas cofnąć.

Jako prezydent, Mike uczyni ze zmiany klimatu jeden ze swoich głównych priorytetów - począwszy od ponownego przystąpienia do porozumienia paryskiego i zwiększenia dążeń USA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z GLOBALNYCH PROPOZYCJI KLIMATYCZNYCH MIKE'A
1. Należy niezwłocznie podjąć rozmowy z przywódcami światowymi z 20 największych krajów emitujących zanieczyszczenia, aby osiągnąć redukcję emisji w 2030 r., której, według nauki, potrzebujemy.
2. Obarczyć rządy odpowiedzialnością i ukarać korporacje odpowiedzialne za destrukcyjne praktyki, takie jak wylesianie na całym świecie.
3. Stworzenie wstępnego miejsca dla osób trwale przesiedlonych w wyniku zmian klimatycznych w celu ubiegania się o status uchodźcy w Stanach Zjednoczonych.
4. Wykorzystanie umów handlowych i umów o bezpieczeństwie w celu zachęcenia krajów do rozwijania i wzmacniania swoich planów redukcji emisji w ramach porozumienia paryskiego.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych na świecie.

Muszę powiedzieć, że po wysłuchaniu wywiadu z nim, jestem pod wrażeniem, że on spośród wszystkich kandydatów widzi zmiany klimatyczne jako najważniejszy punkt. Wpłacał własne pieniądze, 1 miliard dolarów, na walkę ze zmianami klimatu, i przyleciał do Madrytu na ostatnią konferencję klimatyczną, aby spróbować skłonić kraje do poważniejszego spojrzenia na ten problem. Nikogo z Białego Domu tam nie było.

We wtorek wieczorem Olga Tokarczuk z Polski otrzymała prestiżową Literacką Nagrodę Nobla. Prelegentka, która przedstawiła Polskę, pochwaliła Polskę za wiele rzeczy, m.in. za tę najnowszą nagrodę.

Poprzedni polscy laureaci Nagrody Nobla - od Marii Curie do Wisławy Szymborskiej - są źródłem wielkiej dumy narodowej w Polsce. Ale Tokarczuk jest na nieformalnej "czarnej liście" polskiego Ministerstwa Kultury, więc nie było relacji z tego wydarzenia w telewizji kontrolowanej przez rząd.

Przed październikowymi wyborami parlamentarnymi charyzmatyczny przewodniczący rządzącej PiS Jarosław Kaczyński zaatakował "elity kulturalne" kraju. Kaczyński jest najpotężniejszym politykiem w Polsce i bardziej dominującą postacią polityczną niż premier i prezydent. Podczas wiecu w Sosnowcu zadeklarował, że nowe elity kulturalne kraju nie pracują dla "wrogów Polski".


W światopoglądzie Kaczyńskiego są to polscy artyści, podobnie jak Olga Tokarczuk, którzy nie stosują się do ideologii promowanej przez PiS od zwycięstwa wyborczego w 2015 r. - ideologii o zasadniczym znaczeniu dla jej projektu przekształcenia Polski według zasad autorytarnych.

No comments: