Wednesday, July 04, 2018

Independence Day

Yes, that is the correct name for this day in America, not the 4th of July, the celebration of the Republic.  Most "Americans"and most people around the world would also be surprised that the founding fathers of the USA and the drafters of the constitution of the USA warned against the USA becoming a Democracy and did not want the country to become a Democracy.  They warned that a Democracy would allow a few entities, small groups, families, a few people, etc. to take control of the country, have unfair influence, and abuse society and/or simply have too much power in the hands of a few.  This is why the USA was drafted as a Republic and not a Democracy. The founding fathers of the USA warned in one form or another that a Democracy was high risk in that it could take power away from the people. Even the USA pledge that most US children and adult citizens know states, "I pledge allegiance to the Flag, of the United States of America and to the Republic for which it stands". I'm sure the founding fathers would not be happy with the modern day America.

Tonight is dinner night with Mirka at Milano's. We meet at 19:00, eat, talk for a few hours and then say what may be our final goodbye to her before she moves back to the U.S.

 Tak, to jest poprawna nazwa na ten dzień w Ameryce, a nie 4 lipca, święto Republiki. Większość "Amerykanów" i większość ludzi na całym świecie byłoby również zaskoczeni, że ojcowie założyciele USA i twórcy konstytucji Stanów Zjednoczonych ostrzegli przed tym, że Stany Zjednoczone staną się Demokracją i nie chcą, aby kraj ten stał się Demokracją. Ostrzegali, że demokracja pozwoli kilku podmiotom, małym grupom, rodzinom, kilku osobom itd. przejąć kontrolę nad krajem, mieć nieuczciwy wpływ i wykorzystywać społeczeństwa i / lub po prostu mieć zbyt wiele władzy w rękach kilku osób.  To dlatego USA zostały powołane jako Republika, a nie Demokracja. Ojcowie założyciele USA ostrzegali w takiej czy innej formie, że Demokracja jest zagrożona, ponieważ może odebrać ludziom władzę. Nawet USA deklarują, że większość amerykańskich dzieci i dorosłych obywateli zna oświadczenie, "przysięgam wierność Fladze, Stanom Zjednoczonym Ameryki i Republice, dla której jest ustanowiona". Jestem pewien, że ojcowie założyciele nie byliby zadowoleni ze współczesnej Ameryki.


Dzisiaj wieczorem mamy kolację z Mirką w Mediolanie. Spotykamy się o 19:00, jemy, rozmawiamy przez kilka godzin, a następnie wypowiemy słowa pożegnania, zanim wróci do Stanów Zjednoczonych