Wednesday, May 29, 2013

Passport and visit.

"Anonymous" left me another of his comments but as usual nothing I would publish to this blog. If he doesn't like my comments why does he keep reading this blog?

We went early this morning back to the photo studio and were given the corrected size of pictures for our passports. Renewing our passports doesn't mean we are planning another trip to the U.S. but as long as we remain U.S. citizens we need passports to enter other countries that are not in the EU like when we had to go through a small section of Bosnia to get to Dubrovnik. The Bosnian border guard would not recognize our Polish ID cards.  Travelling to Spain next month all we need is the Polish ID.

When we were done we went to the consulate and were able to make application there for passports without having to mail them or leave them until we had new ones.  The price of the application has gone up to $110(336 zl) and we paid it in zloty's. We should have them in two weeks.

We still had an hour before our visit to cousin Artur's and since we were so close to the rynek, we stopped at the Poczta café and had coffee. The rynek is buzzing with people setting up booths for the 4 day holiday of Corpus Christy. Many were almost finished and being filled with all types of products to sell for this holiday.   

Around 12:00 we arrived at cousin Artur's flat for a visit and were a little disappointed that his daughter, Lenka, and wife, Magdalena were not at home.  They were up north visiting Magda's mother for a few days. However, it was nice having the time to talk with Artur after many months since our last meeting.  We stayed about and hour and a half and then had to leave to do the weekly food shopping

"Anonymous" zostawił mi inny z jego wypowiedzi, ale jak zwykle nic nie będę publikować na tym blogu. Jeśli mu się nie podoba moje komentarze dlaczego on zachować czytania tego bloga?

Wybraliśmy się dziś rano do studia fotograficznego i miały poprawiony rozmiar zdjęć do naszych paszportów. Odnawianie nasze paszporty nie znaczy planujemy kolejną podróż do USA, ale tak długo, jak pozostają obywatelami USA musimy paszportów wprowadzić inne kraje, które nie są w UE, jak wtedy, gdy mieliśmy przejść małej części Bośni, aby uzyskać do Dubrownika.Straż graniczna bośniacki nie uznają nasze polskie legitymacje. Podróż do Hiszpanii w przyszłym miesiącu potrzebujemy tylko polska ID.

Kiedy już było po wszystkim udaliśmy się do konsulatu i mogli złożyć wniosek tam paszportów bez wysłać je lub pozostawić je do czasu mieliśmy nowe. Cena aplikacji wzrosła do 110 dolarów (336 zł) i zapłaciliśmy to w złotego. Powinniśmy mieć je w ciągu dwóch tygodni.

Mieliśmy jeszcze godzinę przed naszą wizytą do kuzyna Artura, a ponieważ byliśmy tak blisko do Rynku, zatrzymaliśmy się w kawiarni Poczty i mieliśmy kawę.Rynek jest pełen ludzi utworzenia pomieszczenia dla 4 dniowego urlopu z Boże Ciało. Wielu było prawie gotowy i jest wypełniona wszystkich rodzajów produktów do sprzedaży na te wakacje.

Około 12:00 dotarliśmy na mieszkanie kuzyna Artura na wizytę i był trochę rozczarowany, że jego córka, Lenka, i żona, Magdalena nie było w domu. Byli up matka Magdy przyjezdnej północnej przez kilka dni. Jednak miło było mieć czas, aby porozmawiać z Arturem po wielu miesiącach od naszego ostatniego spotkania. Zatrzymaliśmy się i godzinę i pół, a następnie musiał opuścić zrobić cotygodniowe zakupy żywności.

No comments: