Saturday, September 13, 2014

Saturday in the park.

Any comments about the music added to this blog? Like it-dislike it? If none, then I'll just remove it.

A warm day to for sitting in the rynek, listening to a local guitar player and watching a lady making huge bubbles for kids. One little girl, about 5-6 years old was fascinated by the guitarist and didn't want to leave when her parents were ready to walk on.

We watched another good movie last night..The Chef...and it was one of those feel good movies that are nice to end the evening with. We're still recuperating from our vacation and not doing much work of any kind at the moment. Next Tuesday we'll meet Marta, one of my conversation partners, at Cafe Ławka near the rynek for dinner and we'll exchange our tales for the last three weeks. Monday we'll get back into our normal routine of studying, housework, etc.

Wszelkie komentarze na temat muzyki dodanej do tego bloga? Podoba Ci się to, nie lubisz to? Jeśli żadna, to ja po prostu usuń go.

Ciepły dzień do siedzenia w Rynku, słuchanie lokalnego gitarzysty i oglądania pani podejmowania ogromnych baniek dla dzieci. Jedna dziewczynka, około 5-6 lat zafascynowany był gitarzystą i nie chciał opuścić, kiedy jej rodzice byli gotowi iść na.

Oglądaliśmy kolejny dobry film ostatnio noc..The Chef ... i był to jeden z tych filmów, które czują się dobrze miło zakończyć wieczór z. Wciąż wyzdrowieniu z naszych wakacji i nie robi dużo pracy w jakiejkolwiek formie w tej chwili. Następny wtorek spotkamy się Marta, jeden z moich rozmówców, w Cafe Ławka w pobliżu Rynku na obiad i będziemy wymieniać nasze opowieści przez ostatnie trzy tygodnie. Poniedziałek wrócimy do naszego normalnego trybu studiowania, pracy w domu, itp

No comments: