Friday, September 12, 2014

Sleep?

We went to bed eat midnight after watching a strange movie starring Adrien Brody. I was called "Detachment", a story about how young and older people are so detached from society while being part of it. I thought I would sleep right through the night after being exhausted from the day but after three hours I woke up. I couldn't go back to sleep so I checked my email and listened to some Spanish guitar music, then I was ready for bed again. I woke up at 8:30AM, listened to Polish for an hour and then wrote out the post cards from Bruges that I didn't mail while we were there. Although I keep addresses in my laptop I always remember too late and end up mailing them from Poland.

Joan started doing domestic things like washing dishes and doing laundry. I guess we are really back from vacation now. Boo Hoo.

Poszliśmy do łóżka o północy po obejrzeniu dziwnego filmu z gwiazdą Adrien Brody. Tytuł brzmi "Oddział" i jest to opowieść o tym, jak młodzi i starsi ludzie są bardzo oderwani od społeczeństwa, będąc jej częścią. Myślałem, że będę spać przez całą noc po wyczerpującym dniu, ale po trzech godzinach obudziłem się. Nie mogłem zasnąć, więc sprawdziłem pocztę i słuchałem jakiejś hiszpańskiej muzyki gitarowej, po czym byłem  gotowy wrócić ponownie do łóżka. Obudziłem się o 8:30, przez godzinę słuchałem polskiego, a następnie wypisałem  karty pocztowe z Brugii, których stamtąd nie wysłałem. Chociaż trzymam adresy w moim laptopie zawsze przypomnę sobie o tym zbyt późno i kończy się to na tym, że wysyłam kartki z Polski.

Joan zaczęła zajmować się sprawami domowymi, jak mycie naczyń i pranie. Myślę, że naprawdę jesteśmy już po urlopie. Boo Hoo.

No comments: