Sunday, May 20, 2018

New buildings

Perfect day for a walk so we walked up Literacka street to see the progress of the new housing complexes being built.

We passed by Elite, a nearby pastry shop and continued to the first complex started last year. The third floor and final floor is being built but compared to the newere complex just started this year, it has been a slow process.

This newer one has, at least, 4 times as many buildings under construction already and moves along at a much faster pace. There is a third complex started 2 years ago and is still not finished.

Walking along the path from Koszalińska to Żołnerzy and looking at a tree we both like but don't know the name of, we were surprised to meet with an "old" young friend of ours who was bicycling to someones house. He was home from university and waiting to see if he is accepted for an internship in a company in Estonia. It's been exciting to watch him grow from a young boy into a young adult and see how much he has changed. We like him very much.

Back at home, Joan is deciding what to make for dinner while I arrange the pictures I took and write this blog. Later I will talk with Carmelo and then Joan with Karen.

 Idealny dzień na spacer, więc przeszliśmy ulicą Literacką, aby zobaczyć postępy budowanych nowych kompleksów mieszkaniowych.
Minęliśmy pobliską cukiernię Elite i kontynuowaliśmy pierwszy kompleks rozpoczęty w zeszłym roku. Trzecie piętro i ostatnie piętro powstaje, ale w porównaniu z nowym kompleksem rozpoczętym w tym roku, był to powolny proces.
Ten nowszy budynek ma co najmniej 4 razy więcej budynków w budowie i porusza się w znacznie szybszym tempie. Istnieje trzeci kompleks rozpoczęty 2 lata temu i wciąż nie został ukończony.
Idąc ścieżką od Koszalińskiej do Żołogowca i patrząc na drzewo, które obaj lubimy, ale nie znamy nazwy, byliśmy zaskoczeni spotkaniem ze "starym" młodym przyjacielem, który jeździł na rowerze do czyjegoś domu. Był w domu z uniwersytetu i czekał, czy nie zostanie przyjęty na staż w firmie w Estonii. To było ekscytujące obserwować jak wyrasta z młodego chłopca na młodego dorosłego i zobaczyć, jak bardzo się zmienił. Bardzo go lubimy.
W domu Joan decyduje, co zrobić na kolację, a ja układam zdjęcia, które zrobiłem i piszę tego bloga. Później porozmawiam z Carmelo i Joan z Karen.Un día perfecto para caminar, así que caminamos por la calle Literacka para ver el progreso de los nuevos complejos de viviendas que se están construyendo.

Pasamos por la confitería cercana Elite y continuamos el primer complejo comenzó el año pasado. El tercer piso y el piso superior se están construyendo, pero en comparación con el nuevo complejo que comenzó este año, fue un proceso lento.

Este edificio más nuevo tiene al menos 4 veces más edificios en construcción y se mueve a un ritmo mucho más rápido. Hay un tercer complejo iniciado hace 2 años y todavía no se ha completado.

Siguiendo el camino de Koszalińska a Żołogowiec y mirando un árbol que a los dos nos gusta, pero no sabemos su nombre, nos sorprendimos al encontrarnos con un "viejo" joven amigo que iba en bicicleta a la casa de alguien. Estaba en su casa desde la universidad y esperó si sería admitido a una pasantía en una empresa en Estonia. Fue emocionante verlo crecer de un niño a un adulto joven y ver cuánto cambió. Nos gusta mucho.

En casa, Joan decide qué hacer para cenar, y reuní las fotos que hice y escribí este blog. Más tarde, hablaré con Carmelo y Joan de Karen.


No comments: