Friday, June 20, 2014

Back from hospital.

Tuesday morning at 7:15 I took a taxi to the hospital, a 10 minute drive. Cost 14.75zl. I went to the admissions window only to find out I had to register at the general surgery admissions office on the second floor. Even with instructions I easily got lost but was fortunate to ask a young nurse where the office was and she took me to it. Without her help I might still be looking for it. I sat down in front of the registrant and that's when the adventure began. She looked at my ID card and then the skierowane(referral) and told me she couldn't accept it because it was made out in Joan's name with her pesel number. When Joan and I went last month to our general doctor to fill Joan's prescriptions and for me to get the referral, Joan talked to her first and the doctor pulled up her file on her computer screen. When it was my turn to ask for the referral, she didn't change the screen so it printed out with Joan's name on it. I should have checked it but I assumed it was right and just put it in my pocket. In a panic, I called the general doctor at 7:45, she answered, I told her the problem and she said she would fax the referral to the registrant. I gave the phone to her, the doctor told her what she was going to do, that she would stop at the hospital in the morning and give the original referral and the registrant accepted it. In the mean time I had to sit and wait for the fax to come in a half hour later. Once it was there the registration went smoothly and I was told to go to the head nurses office with the new documents.

At that office a nice lady took my information, told me I had to have a blood test, EKG and talk to the anesthesiologist, all in different locations. There was another patient who needed the same things and the head nurse said I could just go with her so I wouldn't get lost. During our travels we talked in Polish so that was nice.

Back at the head nurses office we were told there were no beds available at the moment and we would have to sit in the hallway until two people checked out two hours later. Time passed, one person checked out and I was taken into a room for two people. The remaining person was waiting for his wife to arrive from Szczein, 200km away from Poznań. The man was happy because he could practice his English with me and we talked about various subjects for an hour or so until his wife arrrived and he left.

My accompanist on my earlier walk came into the room and we settled in for the night. We were both having the same operation and could not eat anything from that point on. The next morning at 9:30, my surgeon, Dr. Garstecki, came in an told me they would be taking me soon into the operating room where he foresaw no problems. In the O room, they injected me with a knock out medicine, put a breathing mask over my face and the next thing I knew I was being pushed into a new room with four other people. I stayed there for about 3 hours and then was moved into another room with three people, one of them being my first acquaintance. I had bandages over three small areas on my chest and a tube running out of one of them for blood draing out.

I hardly slept at all that night because evertime I turned it hurt. The next morning, Thursday, the doctor came in at 6:30, asked me how I felt and said Friday he would release me. However, that night i received 5 shots in various places, had my IV taken out and later put back in. Friday morning his assistant came in, checked me out and said I would be going home in the morning.  My bandages were changed, tube removed and I patiently waited for my release papers. Joan came to see my on Wednesday after the operation and Zbyszek came and Thursday. He offered to pick me up but I thought it would be faster to just take a taxi home and that's what I did today.

All in all, the hospital stay was good except for the three kinds of soup I could only have on Thursday. They tasted terrible. When I asked if I should be on a special diet for a while the nurse told me none was required. In a week or two I will have the stitches removed and that should be the end of it.

Wtorek rano na 07:15 wziąłem taksówkę do szpitala, 10 minut jazdy. 14.75zl koszt. Poszedłem do okna przyjęć tylko dowiedzieć się, musiałem się zarejestrować w biurze przyjęć chirurgii ogólnej na drugim piętrze. Nawet z instrukcją łatwo zgubił, ale na szczęście było zapytać młodą pielęgniarkę, gdzie biuro było i zabrała mnie do niego. Bez jej pomocy może wciąż być patrząc na to. Usiadłem przed rejestrującego i wtedy zaczęła się przygoda. Spojrzała na mojego dowodu osobistego, a następnie skierowane (wniosek) i powiedział mi, że nie może zaakceptować, bo to było robione w imieniu Joan ze swoim numerem PESEL. Kiedy Joan i ja poszedłem w zeszłym miesiącu do naszego ogólnego lekarza wypełniać recepty Joan i dla mnie, aby dostać skierowanie Joan rozmawiał z jej pierwszym i lekarz podciągnęła plik na swoim ekranie komputera. Kiedy nadeszła moja kolej, aby poprosić o skierowanie, ona nie zmienić ekran więc wydrukowane z nazwą Joanny na nim. Powinny Sprawdziłem to ale zakłada, że ​​to prawda i po prostu umieścić go w kieszeni. W panice, zadzwoniłem do lekarza ogólnego w 07:45, odpowiedziała, powiedziałem jej problem i ona powiedziała, że ​​skierowanie do faksowania rejestrujący. Dałem telefon do niej, lekarz powiedział jej, co zamierza zrobić, że będzie zatrzymać w szpitalu, rano i dać oryginalne skierowanie i rejestrujący przyjęła. W tym czasie musiałem siedzieć i czekać na fax przyjść pół godziny później. Po to tam rejestracja przebiegła sprawnie i kazano mi iść do urzędu pielęgniarek głowy z nowych dokumentów.

W tym biurze miła pani wzięła moje dane, powiedział mi, że muszę mieć badanie krwi, EKG i porozmawiać z anestezjologiem, wszystko w różnych miejscach. Był tam inny pacjent, który potrzebował te same rzeczy i pielęgniarka głowy, że mogę po prostu iść z nią, żeby nie zgubić. Podczas naszych podróży rozmawialiśmy po polsku, co było miłe.

W biurze pielęgniarek głowy powiedziano nam nie było łóżka dostępne w tej chwili, a my musimy siedzieć w korytarzu, aż dwie osoby sprawdziła się dwie godziny później. Upływu czasu, jedna osoba sprawdziła się i zabrano mnie do pokoju dla dwóch osób. Pozostała osoba czekała na przyjazd żony z Szczein, 200 km od Poznania. Człowiek był szczęśliwy, ponieważ mógł ćwiczyć swój angielski z mną i rozmawialiśmy o różnych tematów godzinę lub do momentu jego żona arrrived i wyjechał.

Mój akompaniator na moim wcześniejszym spacer wszedł do pokoju i zdecydowaliśmy się na noc. Oboje o tym samym pracę i nie mógł nic jeść od tego momentu. Następnego dnia rano o 9:30, mój chirurg, dr Garstecki, przyszedł An powiedział mi, że będą przy mnie szybko do sali operacyjnej, gdzie przewidział żadnych problemów. W pokoju O, wstrzykiwali mi wybić medycyny, umieścić maskę na twarzy i następna rzecz ja wiedziałem, że pchają się do nowego pokoju z czterema innymi osobami. Zatrzymałem się tam na około 3 godziny, a następnie został przeniesiony do innego pokoju z trzech osób, w jednym z nich jest mój pierwszy znajomy. Miałem bandaże na trzech małych obszarów na mojej klatce piersiowej i rura kończy się jednym z nich krwi draing się.I prawie nie spał tej nocy w ogóle, ponieważ evertime Odwróciłem bolało. Następnego dnia, w czwartek, lekarz przyszedł na 06:30, zapytał mnie, jak się czuję i powiedział w piątek, że on mnie zwolnić. Jednak, że noc i otrzymał 5 strzałów w różnych miejscach, miał mój IV wyjęte i później umieścić widok piątek rano jego asystent przyszedł, sprawdził mi się i powiedział, że będę wracać do domu w nocy. Moje bandaże zostały zmienione, usunięte rury i cierpliwie czekał na mi moje papiery uwalnianiu. Joan przyszedł zobaczyć mój w środę po operacji i Zbyszek przyszedł i czwartek. Zaproponował, że po mnie, ale myślałem, że będzie szybciej, po prostu wziąć taksówkę do domu i że to, co zrobiłem dzisiaj.

W sumie, pobyt w szpitalu był dobry, z wyjątkiem trzech rodzajów zupy mogłem tylko w czwartek. Smakowały straszne. Kiedy zapytałem, czy powinienem być na specjalnej diecie chwilę pielęgniarka powiedziała mi potrzebne było. W tydzień lub dwa będę miał szwy usunięte i że powinien być koniec.

No comments: