Saturday, November 09, 2019

Rant #3

If 11 thousand experts from various fields of science from 153 countries can come to a conclusion together, then know you that something is happening.
Alliance 11 researchers motivated by "moral duty" warns the world against destruction: unless we make quick, deep and lasting changes in our lives - they argue - we will soon witness "suffering of people on an unknown scale".

The imminent disaster declaration is supported by publicly available data on energy consumption, rising temperatures, populations, massive deforestation, melting of the ice cover at poles, fertility rates, GDP growth and gas emissions, '' calculated by sciencealert.com.

Scientists complain that although their cry for alarm has been heard for a long time, their voice is ignored. - Despite 40 years of global discussion on this subject, people behave as they did in the past. We are not up to the challenge of this crisis. Climate change is our reality, which is, unfortunately, getting worse faster than anticipated. But still, governments are more worried about their economies and GDP than the future life of the planet.

I grew up in the time of REAL journalistic news reporters on televison like Edward R. Murrow, Huntley & Brinkley, Walter Cronkite, Peter Jennings, Ted Koeppel, and Dan Rather. Now I'm faced with entertainment news daily. Each channel has its bias, to the right or to the left. So it was an easy decision today when I learned that Dan Rather was now on FB telling the news again. I subscribed to his news broadcast, News & Guts Supporter. I will gladly pay the $5 a month to listen to what he has to say compared to the network channels. I admit he has his bias against Trump, not the man, but what he has done to the country. Rather should be on Network television but none are there to only give the news. Now it has to be entertaining and appealing to their audience and advertisers....and then there is FOX NEWS, the propaganda machine for the Trump administration.

Jeśli 11 tysięcy ekspertów z różnych dziedzin nauki z 153 krajów może dojść do wspólnego wniosku, to wiedz, że coś się dzieje.

Sojusz 11 badaczy zmotywowanych "obowiązkiem moralnym" ostrzega świat przed zniszczeniem: jeśli nie dokonamy szybkich, głębokich i trwałych zmian w naszym życiu - twierdzą - wkrótce będziemy świadkami "cierpienia ludzi na nieznaną skalę".

Zbliżająca się deklaracja katastrofy jest poparta publicznie dostępnymi danymi na temat zużycia energii, rosnących temperatur, liczby ludności, masowego wylesiania, topnienia pokrywy lodowej na biegunach, wskaźników płodności, wzrostu PKB i emisji gazów, obliczonymi przez sciencealert.com.

Naukowcy skarżą się, że chociaż ich wołanie o alarm było słyszane od dłuższego czasu, ich głos jest ignorowany. - Pomimo 40 lat globalnej dyskusji na ten temat, ludzie zachowują się tak jak w przeszłości. Nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu tego kryzysu. Zmiany klimatyczne to nasza rzeczywistość, która niestety pogarsza się szybciej niż przewidywano. Ale mimo to rządy bardziej martwią się o swoje gospodarki i PKB niż o przyszłe życie planety.

Dorastałem w czasach prawdziwych dziennikarzy prasowych w telewizji, takich jak Edward R. Murrow, Huntley & Brinkley, Walter Cronkite, Peter Jennings, Ted Koeppel i Dan Rather. Teraz codziennie spotykam się z wiadomościami ze świata rozrywki. Każdy kanał ma swoje nastawienie, na prawo lub na lewo. Więc dzisiaj, kiedy dowiedziałem się, że Dan Ratherjest teraz na FB podając ponownie wiadomości, to była łatwa decyzja. Zasubskrybowałem jego wiadomości, News & Guts Supporter. Chętnie zapłacę 5 dolarów miesięcznie, aby posłuchać, co ma do powiedzenia w porównaniu z kanałami sieciowymi. Przyznaję, że ma on swoje uprzedzenia wobec Trumpa, nie człowieka, ale tego, co zrobił z krajem. Raczej powinien być w telewizji sieciowej, ale nie ma takiego kanału, nadaje tylko wiadomości. Teraz to musi być zabawne i atrakcyjne dla publiczności i reklamodawców ....i wtedy jest FOX NEWS, maszyna propagandowa dla administracji Trumpa.

2 comments:

Anonymous said...

agreed David, bravo, one of the most eminent scientist who signed the warning was no other than Micky Mouse, the mighty Micky Mouse must be right, I have set the doomsday clock 11 years and 3 months to go, Now to stock to stock up on kool aid.


Joan and David Piekarczyk said...

Anonymous, show me the proof of your statement.