Thursday, May 17, 2012

Just say NO!

Good news for Poland.

Anthony Gucciardi
Activist Post

Following the anti-Monsanto activism launched by nations like France and Hungary, Poland has announced that it will launch a complete ban on growing Monsanto’s genetically modified strain MON810.

The announcement, made by Agriculture Minister, Marek Sawicki, sets yet another international standard against Monsanto’s genetically modified creations.

In addition to being linked to a plethora of health ailments, Sawicki says that the pollen originating from this GM strain may actually be devastating the already dwindling bee population.
The decree is in the works. It introduces a complete ban on the MON810 strain of maize in Poland,” Sawicki stated to the press.

Similar opposition to Monsanto occurred on March 9th, when 7 European countries blocked a proposal by the Danish EU presidency which would permit the cultivation of genetically modified plants on the entire continent.

Today I had to take our Fiat Panda into the dealer to have the contact switch replaced because the lights were not working and I checked the light bulbs at home and that was not the problem.  Because we have a dual transmission(manual and automatic) I thought it was best to have Fiat do the work.  It took two hours and cost 275 zl($90).  After that I went to the bank to get our bank statement, went to the copy place and had copies made of the documents Joan needs for her residency application, came home and we put together all four copies she needs to turn in tomorrow. I don't forsee any problems in her getting another permit.

Po anty-Monsanto aktywizmu zapoczątkowanej przez narodów takich jak Francja i Węgry, Polska zapowiedziała, że ​​uruchomi wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy Monsanto genetycznie zmodyfikowany szczep MON810.

Ogłoszenie, złożony przez Ministra Rolnictwa Marek Sawicki wyznacza kolejny międzynarodowy standard przed kreacje genetycznie zmodyfikowanych Monsanto.

Oprócz tego, że związany z nadmiarem dolegliwości zdrowotnych, Sawicki mówi, że pyłek pochodzący z tej odmiany GM może w rzeczywistości być katastrofalne już zmniejszająca się populacja pszczół.
Dekret w pracach. Wprowadza ona całkowity zakaz na MON810 szczepu kukurydzy w Polsce "Sawicki oświadczył w prasie.

Podobny sprzeciw wobec Monsanto doszło 9 marca, kiedy to 7 krajów europejskich zablokowany propozycję duńskiego przewodnictwa w UE, który pozwoli na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych na całym kontynencie.

Dzisiaj musiałem wziąć nasz Fiat Panda do sprzedawcy mają przełącznik zastąpić kontaktu bo światła nie działały i sprawdziłem żarówki w domu i że nie był problem. Ponieważ mamy podwójną transmisję (ręczne i automatyczne) myślałem, że najlepiej mieć Fiat do pracy. Dopiero dwie godziny i kosztować 275 zł (90 dolary). Potem udałem się do banku, żeby otrzymać naszą wyciąg bankowy, udał się do miejsca kopiowania i miał kopie wykonane dokumentów Joan potrzebuje do swojego wniosku na osiedlenie się, wrócił do domu i kładziemy razem wszystkie cztery egzemplarze Musi włączyć się w przyszłości. Nie przewidzieć, żadnych problemów w jej uzyskanie innego zezwolenia.

No comments: