Monday, March 21, 2016

Almost ready.

Paweł, I don't know about anyone else but we are voting for Bernie Sanders.

John, thanks for the info, I don't know if it applies to benign essential tremors but I will check it out.

Linda, thanks for you well wishes for our trip.

I made a simple but costly mistake today when I was checking in online for our LOT trip tomorrow. I missed spelled the last name for Joan as Piekatczzyk instead of Piekarczyk. I thought I could easily correct the problem by cancelling her check in and the redoing it. Unfortunately once her name was in the system even the new check-in automatically put in the misspelled last name. I called Lot to see how to fix it and was told they could put a note in our flight and explain what had happened but they couldn't guarantee that there would be no problem when we checked in at the flight desk. The only was we could be sure was if they, in their system, made the change with a manager approval and for the simple changing of T to an R, it would cost $82(250zl). I had no choice but to agree to it so no problem would occur going and coming back. It was my mistake for not double checking everything I entered so it wasn't their fault but the price for such a small change seems a little ridiculous.

Less that 24 hours to go before we leave. We have our checklist of everything we need, the luggage is ready to be packed, we checked the 10 day weather forecast for Chicago and it will be similar to here so we will take winter coats. The kids are anxious for our arrival and so are we. Tomorrow there may be no blog, depending if we get everything ready before the taxi arrives at 12:30. If not, I'll try to write Wednesday after my trip to the driver's license bureau.

Paweł, nie wiem jak inni ale my głosujemy za Bernie Sanders.

John, dzięki za info, nie wiem, czy ma ona zastosowanie łagodnych drżenie samoistne, ale będę to sprawdzić.

Linda, dzięki za ciebie również życzenia dla naszej podróży.

Zrobiłem prosty, ale kosztowny błąd dzisiaj, kiedy sprawdzałam w Online dla naszej podróży LOT jutra. Brakowało mi pisane nazwisko dla Joan jako Piekarczyk zamiast Piekarczyk. Myślałem, że mogę łatwo rozwiązać ten problem poprzez anulowanie jej przyjazd i ponawianie go. Niestety po jej nazwisko było w systemie nawet nowy check-in automatycznie umieścić w błędny nazwiska. Zadzwoniłem wiele do zobaczenia, jak to naprawić i powiedziano mogli umieścić notatkę w naszym lotem i wyjaśnić, co się stało, ale nie może zagwarantować, że nie będzie żadnego problemu, gdy zameldowaliśmy się w recepcji lotu. Jedynym był możemy być pewni, jeśli było, w ich systemie, dokonał zmiany z zatwierdzeniem menedżera oraz za łatwą zmianę T do R, to koszt $ 82 (250 zł). Nie miałem wyboru, jak tylko zgodzić się na to, więc nie ma problemu by wystąpić idzie i wraca. To był mój błąd, że nie wszystko, co podwoi sprawdzenie wprowadzonych więc to nie ich wina, ale cena za tak niewielką zmianą wydaje się nieco śmieszne.

Mniej niż 24 godziny, aby przejść przed wyjazdem. Mamy kontrolną wszystko, czego potrzebujemy, bagaż jest gotowe do pakowania, sprawdziliśmy prognozę pogody na 10 dni dla Chicago i będzie podobny do tu, więc weźmiemy płaszcze zimowe. Dzieci pragną na nasze przybycie i tak jesteśmy. Jutro może nie być blog, w zależności czy mamy wszystko gotowe, zanim taksówka przyjeżdża o godzinie 12:30. Jeśli nie, to postaram się napisać w środę po mojej podróży do licencji biura kierowcy.

2 comments:

Anonymous said...

Have a safe trip and I hope weather will cooperate. Yesterday in Florida was 84 degrees and today it reached only 68 in afternoon with very strong wind.
So the weather is very funny this year.
In Poland the is a saying "w marcu jak w garncu" which means "March weather is like a mixed pot of stuff".

Have a great trip, enjoy your visit and we all are looking forward to pictures and blog.

Anna

greenbandman said...

Next time fly Lufthansa out of Poznan. It will require one stop stop somewhere. LOT has not been friendly to us. They charged an additional "administration fee" for an extra bag once at Poznan airport of $35 on top of the $50 bag fee. Lufthansa used LOT as an intercity flight to Munich. After complaining I received a refund.