Monday, March 07, 2016

Dreams.

Tomorrow is the primary election voting in the state of Michigan, where we lived in the Upper Peninsula for a period of  our life, and it brought back many memories. During the night I had a dream I was driving back from Marquette with time to spare so I took a side road and drove into a town that had a lot of un-kept houses and abandoned houses. They were big houses and one looked like it was still in good condition. I stopped, walked around the house and property and two large cars pulled into the driveway filled with people. They all got out, I walked up to them to see if they owned the house and they said they were just renting it for two weeks. It was a family with 5 adult children and young grandchildren. They all went inside except the one I was talking to and when we were done talking he invited me in. The three adult female children were playing cards at a table and the grandchildren were with their grandmother. They saw my camera and told me there were some beautiful views in the back of the house because it sat high on a hill overlooking a valley. I went outside to take pictures and while I was doing that the two adult male children came out and were physically fighting about something. The father finally heard the noise, came out and broke up the fight. I asked him if I could take a picture of his whole family. He agreed and called them all outside where I arranged them in position to take the picture. I wanted to get their names later but when I pushed the button to take the picture..................I woke up. Isn't it strange what your mind can create in a dream while you sleep? All of that just because I read earlier about the Michigan primary election on FB. It seems I dream best when I wake up way too early, stay up for a little while and then go back to bed. This dream occurred during my sleep period between 6:00 and 8:00 this morning.

It seems the Polish Foreign Minister is in trouble for something he did and "King" Kaczyński is not happy about it. From Radio Poland I read this:
The governing Law and Justice (PiS) party has implemented several changes to the civil service and judiciary since winning the 25 October 2015 general election, giving it a majority in both houses of Polish parliament. “Democracy cannot be reduced to the rule of the majority; majority rule is limited by the Constitution and by law, primarily in order to safeguard the interests of minorities. Of course, the majority steers the country during a legislative period but it must not subdue the minority; it has an obligation to respect those who lost the last elections,” read the draft report, which was obtained by daily Gazeta Wyborcza. The Venice Commission was called to Poland by Foreign Minister Witold Waszczykowski for an opinion on the legal solutions contained in the amendments to the Constitutional Tribunal. The draft report said that “as long as the situation of constitutional crisis related to the Constitutional Tribunal remains unsettled and as long as the Constitutional Tribunal cannot carry out its work in an efficient manner, not only is the rule of law in danger, but so is democracy and human rights.” The recommendations of the Venice Commission are not binding.

Jutro jest podstawowym głosowania wybory w stanie Michigan, gdzie mieszkaliśmy w Upper Peninsula na okres naszego życia, i przywrócił wiele wspomnień. W nocy miałem sen jechałem z powrotem z Marquette z wolnego czasu więc wziąłem boczną drogę i pojechaliśmy do miasta, który miał dużo un utrzymane domów i opuszczonych domów. Były wielkie domy i jeden wyglądał jak to było jeszcze w dobrym stanie. Zatrzymałem się, obszedł dom i nieruchomości oraz dwóch dużych samochodów wjechał na podjazd wypełniona ludźmi. Wszyscy wysiedli, podszedłem do nich, aby zobaczyć, czy właścicieli domu i powiedzieli, że były po prostu wynajmuje je na dwa tygodnie. Była to rodzina z dziećmi 5 dorosłych i młodych wnuków. Wszyscy weszli do środka z wyjątkiem jednego rozmawiałem i kiedy zostały wykonane rozmowy zaprosił mnie do środka. Trzy dorosłe samice dzieci gra w karty przy stole i wnuki były z ich babcia. Widzieli mój aparat i powiedział mi, że były pewne piękne widoki w tylnej części domu, ponieważ siedział wysoko na wzgórzu z widokiem na dolinę. Wyszedłem na zewnątrz do robienia zdjęć a robiłem, że dwoje dzieci dorosły samiec wyszedł i fizycznie walczyć o czymś. Ojciec w końcu usłyszał hałas, wyszedł i zerwał się do walki. Spytałem go, czy mogę zrobić zdjęcie całej swojej rodziny. Zgodził się i nazwał je wszystkie na zewnątrz, gdzie umówiłem je w pozycji, aby wykonać zdjęcie. Chciałem, aby uzyskać ich nazw później, ale kiedy wciśnięty przycisk, aby wykonać zdjęcie .................. obudziłem się. Czy to nie jest dziwne, co twój umysł może stworzyć we śnie podczas snu? Wszystko to tylko dlatego, że czytałem wcześniej o Michigan prawyborach na FB. Wydaje mi się śni najlepiej, gdy budzę się zbyt wcześnie, zatrzymać się na chwilę, a potem wrócić do łóżka. Ten sen wystąpił podczas mojego okresu uśpienia między 6:00 a 8:00 rano.

 
Wydaje się, że polski minister spraw zagranicznych ma kłopoty za coś zrobił i "Król" Kaczyński nie jest zadowolony. Od Radia Polsce czytałem tak:
 
Rządząca Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wprowadziła kilka zmian w służbie cywilnej i sądownictwa od wygrywając wybory 25 października 2015, nadając mu większość w obu izbach parlamentu polskiego. "Demokracja nie może być zredukowana do rządów większości; rządy większości jest ograniczona przez Konstytucję i prawa, przede wszystkim w celu ochrony interesów mniejszości. Oczywiście, większość kieruje kraj w trakcie kadencji, ale nie musi podporządkować mniejszość; ma ona obowiązek przestrzegania tych, którzy stracili w ostatnich wyborach, "czytać projekt sprawozdania, który został otrzymany przez Gazetę Wyborczą. Komisja Wenecka została wezwana do Polski przez ministra spraw zagranicznych Witold Waszczykowski o wydanie opinii na temat rozwiązań prawnych zawartych w poprawkach do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt raportu powiedział, że "tak długo, jak sytuacja kryzysu konstytucyjnego podobne do Trybunału Konstytucyjnego pozostaje niestabilny i dopóki Trybunał Konstytucyjny nie może wykonywać swoją pracę w sposób efektywny, nie tylko jest praworządność w niebezpieczeństwie, ale tak jest demokracja i prawa człowieka. "zalecenia Komisji Weneckiej nie są wiążące.

No comments: