Tuesday, March 15, 2016

Protest.


In Pozań
 
Polish citizens took to the streets of more than 20 cities on Sunday to demonstrate against moves by the recently elected government to reform the country's top court. Alongside Warsaw, protests were held in Poznań, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków, Katowice and Tarnów, and many other places, Radio Poland reports.  The Law and Justice Party (PiS) which swept to power in October has made steps toward the appointment of five new judges to the Constitutional Tribunal and has sought to recall two of the five appointed by Parliament under the previous government of Civic Platform. An organization called Committee for Defense of Democracy (KOD) was the driving force behind the latest rally which comes after a big protest was also staged last weekend .Protestors say PiS is seeking to tighten its grip on the country as the 15-strong Constitutional Tribunal is the only institution that is able to control the decisions of Parliament.

Obywatele polscy wyszli na ulice ponad 20 miastach w niedzielę do wykazania przed ruchami przez niedawno wybrany rząd reforma górną court.Alongside Warszawa kraju protesty odbyły się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Katowicach i Tarnowie, i wielu innych miejscach, Radio Polska zgłasza. Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która przetoczyła się do władzy w październiku podjęła kroki w kierunku powołania pięciu nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a starał się przywołać dwie z pięciu powołanego przez Parlament w ramach poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej. Organizacja o nazwie Komitet Obrony Demokracji (KOD) był siłą napędową najnowszego wiecu, który przychodzi po wielkim protestem również wystawił ostatnie .Protestors weekendowe powiedzieć PiS stara się zacisnąć uchwyt od kraju jako 15-osobowej TK jest jedyną instytucją, która jest w stanie kontrolować decyzje Parlamentu.

No comments: