Monday, March 14, 2016

Kennedy

Monday? Is it Monday? Sometimes it's hard to remember what day it is except for Wednesday(Kandulski) and Friday(Polish lesson).

I read the very appropriate quote of a Robert Kennedy speech given the day Martin Luther King, Jr. was murdered and it's appropriate today in America.  “What we need in the United States is not division; what we need in the United States is not hatred; what we need in the United States is not violence or lawlessness, but love and wisdom and compassion toward one another and a feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or they be black"
https://www.youtube.com/watch?v=GoKzCff8Zbs
Unfortunately it has expanded since then to include other groups of people thanks to Donald Trump.

Today was a busy morning with three conversations, then studying two languages and spending time with Joan talking about our future plans. The sun was actually shining for an hour or so but it has long since disappeared now.

Poniedziałek? Czy poniedziałek? Czasami trudno sobie przypomnieć, co dzień jest wyjątkiem środy (Kandulski) i piątek (polski lekcji).


Czytałem bardzo odpowiedni cytat z przemówienia Roberta Kennedy'ego dany dzień Martin Luther King został zamordowany i to już właściwe w Ameryce. "To, czego potrzebujemy w Stanach Zjednoczonych nie jest podział; czego potrzebujemy w Stanach Zjednoczonych nie jest nienawiść; czego potrzebujemy w Stanach Zjednoczonych nie jest przemoc i bezprawie, ale miłość i mądrość i współczucie wobec siebie i poczucie sprawiedliwości wobec tych, którzy nadal cierpią w naszym kraju, czy to biały lub być czarny "

https://www.youtube.com/watch?v=GoKzCff8Zbs

Niestety od tego czasu rozszerzył się na inne grupy ludzi dzięki Donald Trump.Dzisiaj był zajęty rano z trzech rozmów, a następnie uczących się dwóch języków oraz spędzanie czasu z Joan mówić o naszych planach na przyszłość. Słońce świeci właściwie przez godzinę lub tak, ale to już dawno zniknął już teraz.

No comments: