Sunday, March 13, 2016

Problems.

A friend stopped by this morning and we talked about the current situation in Poland with the government and the large demonstration in Warsaw yesterday against the government. The Venice Commission report about it was not favorable and the government refuses to publish the report. So, the United States is not the only country with governmental problems. Of course, both counties have biased media and it seems that now it is the internet which produces thoughts of both sides but even those are biased according to who writes the report.

After our friend left on this gray and cloudy day I wrote some of my Polish exercises, listened to a Polish podcast and then Joan and I studied Spanish for an hour listening and repeating words and sentences. She is getting much better at pronunciation and speed of speaking through this method.

Two weeks from today we will be spending Easter with Joan's children and grandchildren and it will be good to see them after 5 years. Of course we Skype with them each month but it is not the same as being with them.

Przyjaciel zatrzymał się dziś rano i rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji w Polsce z rządem i dużej demonstracji w Warszawie wczoraj przeciwko rządowi. W sprawozdaniu Komisja Wenecka o nim nie był korzystny, a rząd odmawia opublikowania raportu. Tak więc Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, z problemami rządowych. Oczywiście, oba powiaty są stronnicze media i wydaje się, że teraz to jest internet, który produkuje myśli obu stron, ale nawet te są dostosowane w zależności kto pisze raport.

Po naszym przyjacielem lewo na tej szarej i pochmurny dzień napisałem niektóre z moich polskich ćwiczeń, słuchałem polskiego podcastu, a następnie Joan i uczyłem się hiszpańskiego na słuchaniu godziny i powtarzając słowa i zdania. Ona staje się o wiele lepsze w wymowie i szybkości mówienia dzięki tej metodzie.

Dwa tygodnie od dzisiaj będziemy spędzać Wielkanoc z dziećmi i wnukami Joan i to będzie dobre, aby zobaczyć je po 5 latach. Oczywiście Skype z nimi w każdym miesiącu, ale nie jest taka sama jak jest z nimi.

No comments: