Sunday, October 14, 2012

Budapest Day 1
We departed Vienna at 9AM using GPS for Budapest but since had plenty of time to get there we decided to go through lower Slovakia We headed toward Brataslawa using the backroads and bypassed the city on our way to Komarom..

Komárom  is a city splt between  Hungary on the south bank of the Danube and Slovakia on the other.The city of Komárom was formerly a separe suburban village called Újszőny. In 1892 Komárom and Újszőny were connected with an iron bridge and in 1896 the two towns were united under the name Komárom. The center was split by the newly created border of Czechoslovakia in 1920 following the Treaty of Trianon in which Hungary lost 2/3 of its territory.

From there we drove to Tata, another small town on our way but with an interesting church that I took pictures of. I think it would take volumes of albums to photograph all the churches we have seen since we moved to Poland. We finally arrived in udapest about 3PM and was greeted by our host, Kata, who was in the process of cooking a Hungarian dinner which she invited us to partake. It was excellent.

As in Vienna, parking was again a problem and we ended up driving 10 minutes north to a free parking area where we have left the car. We'll do all of our sight-seeing on foot so we don't need a car but I hate to have it out of my sight. We had no problem in Vienna and I'm hoping for the same result here.

Kata lives in a very old building with huge winding staircases that lead up to the second floor.  There is a interior balcony that goes all around the inside and her flat is on the opposite side of the balcony.  The rooms are immense in size with the typical high ceilings and wood floors. Our room is off the kitchen, has a nice bed, chairs,wi-fi and window. It's all we need.

 Wyjeżdżaliśmy Wien przy 9AM pomocą GPS do Budapesztu, ale ponieważ miał dużo czasu, aby dostać się tam zdecydowaliśmy się poprzez niższe Słowacja skierowaliśmy Brataslawa pomocą Backroads i zablokowanych miasto na naszej drodze do Komarom ..

Komárom jest SPLT miasto między Węgrami, na południowym brzegu Dunaju i na Słowacji na other.The miasta Komarom dawniej Separe podmiejskich miejscowości o nazwie Újszőny. W 1892 Komárom i Újszőny były związane z żelaznego mostu w 1896 roku dwa miasta zostały zjednoczone pod Komárom nazwy.Centrum zostało podzielone przez nowo utworzonej granicy Czechosłowacji w 1920 w wyniku traktatu z Trianon, w którym Węgry straciły 2/3 swojego terytorium.

Stamtąd pojechaliśmy do Tata, inne małe miasta na naszej drodze, ale z ciekawym kościołem, że zrobiłem zdjęcia. Myślę, że to by tomy albumów sfotografować wszystkie kościoły widzieliśmy odkąd przeniósł się do Polski. W końcu dotarliśmy w udapest o 3PM i zostaliśmy przywitani przez naszego gospodarza, Kata, który był w trakcie gotowania węgierskiej kolacji, która zaprosiła nas do udziału. To było wspaniałe.

Jak w Wiedniu, parking był znowu problem i skończyło się 10 minut jazdy na północ do darmowego parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Zrobimy wszystko naszego zwiedzania na piechotę, więc nie trzeba samochodu, ale nienawidzę mieć go z oczu. Nie mieliśmy problemu w Wiedniu i mam nadzieję, że do tego samego rezultatu tutaj.

Kata mieszka w bardzo starym budynku z ogromnymi schodami krętymi, które prowadzą do drugiego piętra. Wnętrze jest balkon z przechodzi wokół jej środka i jest płaskie w przeciwnej stronie balkonu. Pokoje są ogromne wielkości z typowych wysokie sufity i drewniane podłogi. Nasz pokój jest obok kuchni, ma ładne, łóżko, krzesła, Wi-Fi i okna. To wszystko, czego potrzebujemy.

No comments: