Thursday, October 11, 2012

Vienna Day 3
We got an earlier start today at 10:00 and took the subway back to Karlsplatz for our departure point. We had in mind to visit Imperial Hofburg Palace and the "Sisi" Museum today since they are all tied together. The palace was built by the Hapsburg dynasty starting in the 13th century, the Hofburg forms a magnificent ensemble of architecture and museums set around historic squares. Picturesque parkland flanks it on both sides. Home to the Hapsburgs for about 6 centuries, this jigsaw puzzle of colossal buildings was designed to impress monarchs who visited Austria's most famous family and to wow the masses. It's easy to feel stunned by it all, walking around the palaces it feels like a city within a city. Monumental buildings symbolize the culture and heritage of the Hapsburg, who deemed no rulers should use rooms of his or her predecessor-so that each one reworked the lavish interiors.  The complex spans several centuries of architecture, the  oldest sections date from the 13th century, the newest from the end of the nineteenth.

We started our tour in the treasury viewing old crowns, clothing, ceremonial swords, wardrobes and clothing of worn at coronations.  It's amazing that everything has been preserved for so long a period of time and many pieces on display almost look new. We walked through room after room of these pieces and you could almost feel the history of each piece. The embroidery on all the clothing was impressive and some of the mantels worn by the kings were really magnificient.  After we finished in the treasury we went on to the "Sisi" museum.

Elisabeth of Austria (24 December 1837 – 10 September 1898) was the wife of Franz Joseph I, and therefore both Empress of Austria and Queen of Hungary. She also held the titles of Queen of Bohemia and Croatia, among others. From an early age, she was called Sisi by family and friends.
Although Elisabeth had a limited (but significant) influence on Austro-Hungarian politics she became an historical icon. The Empress is now thought to have been a non-conformist who abhorred conventional court protocol, as well as a free spirit, who valued an individual sense of freedom above anything else. Following the suicide of her son Rudolf, she withdrew from public life. She was murdered by an anarchist in Geneva, Switzerland in 1898. Elizabeth is the longest serving consort of Austria.

Most amazing was the silver and gold collections of serving dishes and porcelain.  We went through many rooms of silver and goldware before we even got to the dishes which were so numerous it was mind boggling. I took as many pictures as I could but it doesn't even come close to what we saw. We could easily go back and spend a whole day in this one museum.

I finally found out how to take pictures in a dark area so we went back to St. Stpehens to take more ppictures, then went to dinner a Figlmullers, a restaurant famous for it's snitzel.  We were luck to get in because it was so packed with people but I must say I didn't think the meal was so great.

 Mamy wcześniejszy początek dziś o 10:00 i zabrał z powrotem do metra Karlsplatz naszego punktu wyjścia. Mieliśmy na myśli, aby odwiedzić Cesarski Pałac Hofburg i "Sisi" muzeum dzisiaj ponieważ wszystkie one są ze sobą powiązane. Pałac został zbudowany przez dynastię Habsburgów począwszy od 13 wieku, Hofburg tworzy wspaniały zespół architektury i muzea położone wokół historycznych placów. Malowniczy park boki to po obu stronach. Domu do Habsburgów przez około 6 wieków, to puzzle z kolosalnych budynkach zaprojektowano zaimponować monarchów, którzy odwiedzili w Austrii najsłynniejszy rodzinę i wow mas. Łatwo jest poczuć się oszołomiony tym wszystkim, chodzenie wokół pałaców czuje się jak miasto w mieście. Monumentalne budynki symbolizują kulturę i dziedzictwo Habsburgów, którzy nie zakładany władców powinien używać pokoje o jego lub jej poprzednik, tak, że każdy z nich przerobił bogate wnętrza. Kompleks obejmuje kilka wieków architektury, najstarsze części z 13 wieku, najnowsze z końca XIX wieku.
Zaczęliśmy naszą wycieczkę w skarbcu oglądania starych koron, odzież, ceremonialne miecze, szafy i odzieży noszone w koronacji. To niesamowite, że wszystko zostało zachowane przez tak długi okres czasu i wiele sztuk wystawianych prawie wyglądają jak nowe. Szliśmy przez pokój po pokoju, z tych kawałków i można poczuć historię każdego kawałka. Haft na całej odzieży był imponujący, a niektóre z nad kominkiem, noszone przez królów były naprawdę magnificient. Po zakończeniu w skarbcu pojechaliśmy do "Sisi" muzeum.
Elisabeth Austrii (24 grudnia 1837 - 10 września 1898), żona Franciszka Józefa I, a więc zarówno cesarzowa Austrii i królowa Węgier. Ona również posiadała tytuły królowej Czech i Chorwacji, między innymi. Od najmłodszych lat, była zwana Sisi przez rodzinę i przyjaciół.
Choć Elisabeth miał ograniczony (ale istotna) wpływ na politykę Austro-Węgier stała historyczna ikona. Cesarzowa jest obecnie uważana była nonkonformista, który obrzydził konwencjonalnego protokołu sądowego, jak i wolny duch, który ceniony indywidualne poczucie wolności ponad wszystko inne. Po samobójstwie jej syna Rudolfa, wycofała się z życia publicznego. Została zamordowana przez anarchistę w Genewie w Szwajcarii w 1898 roku. Elizabeth jest najdłuższym małżonką porcja Austrii.
Najbardziej niesamowite było srebrne i złote kolekcje serwująca dania i porcelany. Przeszliśmy przez wielu pokoi srebra i goldware przed nawet dostaliśmy do potraw, które były tak liczne, że to polnych. Wziąłem tyle zdjęć, ile tylko mogłem, ale to nawet nie zbliżył się do tego, co widzieliśmy. Mogliśmy łatwo wrócić i spędzić cały dzień w tym jednym muzeum.
I w końcu okazało się, jak robić zdjęcia w ciemnym otoczeniu, więc poszliśmy z powrotem do St Stpehens zrobić więcej ppictures, następnie udaliśmy się do obiadu Figlmullers, restauracja znana jest snitzel. Mieliśmy szczęście, aby dostać się, ponieważ było tak pełne ludzi, ale muszę powiedzieć, że nie sądzę, że posiłek był tak wspaniały.

No comments: