Tuesday, October 09, 2012

Vienna Day 1
After a long day driving yesterday, Joan and I did something today we haven't done in so long we can't remember when it happened before. We slept today until 12:00 and were shocked to see the time. It wasn't a continuous because we did wake up several time during the night but still, we slept until 12:00.

Needless to say we felt like we waisted a morning and immediately got dressed, had a cup of coffee and then walked to the underground subway station about ten minutes from where we are staying.  We decided to buy a weekly pass for 15 Euro and you can use it as many times as you want on any public transportation.  We took the subway to Karlsplatz by Ressellpark and started our afternoon journey by first visiting Karlskirche.Church.  The St. Charle's Church is a church situated on the south side of Karlsplatz. It is one of the most outstanding baroque church structures, and boasts a dome in the form of an elongated ellipsoid.

Since Karlsplatz was restored as an ensemble in the late 1980s, the Karlskirche has garnered fame due to its domand its two flanking columns of bas-reliefs, as well as its role as an architectural counterweight to the buildings of the Musikverein and of the Vienna University of Technology..
The church is cared for by a religious order and has long been the paerish church as well as the seat of the Catholic student ministry of the Vienna University of Technology.

Of course, we wanted to see inside so we paid and entered. It was really an incredible structure, marble everywhere but what I didn't like about it is that they erected a mechanized elevator that take you to the top of the dome and covers the view of the dome from the ground floor.  Yes, it was nice to be able to see the dome painting close but it takes away from the ambience of the church.

From the Church we went to see the famous Vienna Opera house from the outside because we couldn't go in. Outside were many men dressed in the clothing period of Mozart because Tuesday and Thursday nights are Mozart concert nights. We decided not to go and instead went to another part of the old town. There is another magnificent cathedral. St. Stephan's. 

St. Stephan's Cathedral is the mother church of Vienna and the seat of the Archbishop. It is, situated at the heart of Vienna, Austria in the Stephansplatz, was largely initiated by  Rudolf IV and stands on the ruins of two earlier churches, the first being a parish church consecrated in 1147. As the most important religious building in Austria's capital, the cathedral has borne witness to many important events in that nation's history and has, with its multi-colored tile roof, become one of the city's most recognizable symbols.

By the time we got back to our room it was 9PM. Tomorrow is another big day, this time the Schonbrunn palace with it's 1,441 rooms although we'll only be allowed to see 42 of them.  It's always those rooms that I can't see that I want to see the most.

Po długim dniu jazdy wczoraj, Joan i ja coś dziś nie zrobiliśmy w tak długo, że nie pamiętam, kiedy to się stało wcześniej. Spaliśmy dziś do 12:00 i byli w szoku, aby zobaczyć razem. To nie była ciągła, bo obudziłem się kilka razy w ciągu nocy, ale nadal, spaliśmy do godziny 12:00.

 
Trzeba powiedzieć, że czułem się jak zwężone rano i natychmiast ubrał, mieli kawę, a następnie podszedł do podziemnej stacji metra, około dziesięciu minut od gdzie jesteśmy. Zdecydowaliśmy się kupić bilet tygodniowy za 15 euro i można go używać tyle razy, ile chcesz na dowolnym transportem publicznym. Pojechaliśmy metrem do Karlsplatz przez Ressellpark i rozpoczął podróż po południu przez pierwszych odwiedzinach Karlskirche.Church. Kościół św Charle jest kościół położony na południowej stronie Karlsplatz. Jest to jeden z najwybitniejszych budowli barokowych kościołów, i szczyci się kopuła w formie wydłużonej elipsoidy.

 
Od Karlsplatz został przywrócony jako zespołu w latach 1980, Karlskirche sławę zdobył dzięki swojej domand jego dwie kolumny flankujące płaskorzeźbami, a także jego rolę jako przeciwwaga dla architektonicznej budynków Musikverein i Uniwersytetu Wiedeńskiego Technologii ..
Kościół jest pod opieką zakonu i od dawna paerish kościół, jak również siedziba katolickiej posłudze student Politechniki Wiedeńskiej.

 
Oczywiście, chcieliśmy zobaczyć wewnątrz więc zapłaciliśmy i weszła. To było naprawdę niesamowite struktura, marmur wszędzie, ale to, co mi się nie podoba, to że oni wznieśli zmechanizowanej windę, która zabierze cię do szczytu kopuły i obejmuje widok na kopułę z parteru. Tak, to było miło być w stanie zobaczyć obraz blisko kopułki ale trwa od wnętrzach kościoła.
Z kościoła poszliśmy zobaczyć słynny Vienna Opera House z zewnątrz, ponieważ nie mogliśmy wejść do środka na zewnątrz było wiele mężczyźni ubrani w okresie odzieży Mozarta bo wtorek i czwartek noce są Mozart noce koncertowe. Zdecydowaliśmy się nie iść i zamiast poszedł do innej części Starego Miasta. Jest jeszcze inna wspaniała katedra. Kolejowy.

Dworzec Kolejowy jest kościół matka Wiedniu i siedzibą arcybiskupa. Jest położony w samym sercu Wiednia, Austria w Stephansplatz, był w dużej mierze z inicjatywy Rudolfa IV i stoi na ruinach dwóch wcześniejszych kościołów, z których pierwszym jest kościół parafialny konsekrowany w 1147. Jako najważniejszego budynku religijnego w stolicy Austrii, katedra poniósł świadkiem wielu ważnych wydarzeń w tej historii narodu i ma, z wielobarwnej dachówkami, stała się jednym z symboli miasta najbardziej rozpoznawalnych.

 
Do czasu, kiedy wróciliśmy do naszego pokoju było godzina dwudziesta pierwsza. Jutro jest kolejny wielki dzień, tym razem pałac Schonbrunn z jego 1.441 Pokoje, choć będziemy mieć prawo, aby zobaczyć 42 z nich. To zawsze jest te pokoje, że nie widzą, że chcę zobaczyć najbardziej.

 

 

No comments: