Saturday, February 08, 2014

Fun questions.

My friend from Florida sent me these tricky questions to test the ability to really think about what you read and find the answer. See if you can figure them out.
1. Johnny 's mother had three children. The first child was named April. The second child was named May. ...What was the third child 's name?
 2. There is a clerk at the butcher shop, he is five feet ten inches tall and he wears size 13 sneakers....What does he weigh?
 3. Before Mt. Everest was discovered, ...what was the highest mountain in the world?
 4. How much dirt is there in a hole ...that measures two feet by three feet by four feet?

If you get even one of them right, you're doing well. There are ten questions in all. Joan got two right and I got three.

Today is a slow day, nice outside with a temperature of 11c as I write this and sunny. We went out for a little while and then returned home because I have a lot of homework to do for my next Polish lesson. Every now and then I see a little progress but, of course, it's never enough for me. We were going to take down the Christmas tree today but put it off until tomorrow so I can at least get started on the homework. I have to memorize two paragraphs in Polish so I like to start as soon as possible and work on pronunciation and flow before next Friday. Tomorrow we will definitely take down the tree because there are some books behind it that I need to look at and review.  I think it's also to change some of the pictures on our walls and put up more up to date ones of relatives families. If you have any you've taken over the past two months please send them to me.


Mój przyjaciel z Florydy wysłał mi te trudne pytania , aby sprawdzić zdolność do myślenia o tym, co naprawdę można przeczytać i znaleźć odpowiedź . Sprawdź, czy możesz zrozumieć je.
1 . Matka Johnny'ego miał troje dzieci . Pierwsze dziecko nazwano kwietnia . Drugie dziecko nazwano maja . Jak się nazywał ... trzeciego dziecka ?
 2 . Urzędnik jest w sklepie mięsnym , jest pięć stóp i dziesięć cali wzrostu nosi rozmiar 13 trampki .... Co on ważyć ?
 3 . Przed Mt . Everest został odkryty , ... co było najwyższa góra na świecie?
 4 . Ile brudu jest tam w dziurę ... który mierzy dwie stopy od trzech stóp przez cztery nogi ?

Jeśli masz nawet jednego z nich prawo , robisz dobrze . Istnieje dziesięć pytań w ogóle. Joan ma dwa prawo i mam trzy.

Dziś jestdzień wolny , miły zewnątrz temperaturze 11c , jak to piszę i słonecznie . Udaliśmy się na chwilę , a potem wrócił do domu , bo mam dużo pracy domowej do zrobienia dla mojej następnej polskiej lekcji . Co jakiś czas widzę małe postępy , ale , oczywiście , nigdy nie jest dla mnie za mało . My jechaliśmy do likwidacji choinki dzisiaj , ale odkładać do jutra , więc może przynajmniej zacząć od lekcji. Muszę zapamiętać dwa akapity w języku polskim , tak jak ja , aby rozpocząć jak najszybciej i pracować na wymowę i płynąć przed następnym piątku. Jutro na pewno się w dół drzewa , ponieważ istnieje kilka książek za nim , że muszę patrzeć i recenzji. Myślę, że to również zmienić niektóre zdjęcia na naszych ścianach i postawić bardziej aktualne te krewnych rodzin . Jeśli masz jakiekolwiek zrobieniu ciągu ostatnich dwóch miesięcy prześlij je do mnie .

No comments: