Friday, February 28, 2014

Polish guitarist's.

I found these videos on YouTube of some good guitarist's in Poland so I thought I would post them. The first one is just a news clip about an annual gathering of guitarist's in Wrocław. The other three are of players. The first is Mariusz Goli from Katowice and he is very talented.

It was a nice afternoon and to escape the noise in our flat from the remodeling being done to the apartment below us we took a drive to Bystry, the butcher shop, to buy lunch meat and sausage. Rather than going right home afterward we took a little drive, hoping that the workers below our flat would be gone before we returned and we would once again have some peace and quiet.

This Sunday is our third return to the opera house but this time to see the musical, "Fiddler on the Roof" It should be entertaining but I wonder if it will be sung in English or Polish.

Uważam, że te filmy na YouTube niektórych dobry gitarzysta jest w Polsce, więc myślałem, że chciałbym je zakładać.Pierwszy z nich to po prostu wiadomości klip o rocznym zebraniu gitarzysta we Wrocławiu. Pozostałe trzy są z graczy. Pierwszy to Mariusz Goli z Katowic, a on jest bardzo utalentowany.

To było miłe popołudnie i uciec od hałasu w naszym mieszkaniu z przebudowy jest zrobione do mieszkania pod nami wzięliśmy dysk do Bystry, rzeźnika, kupić obiad mięso i kiełbasę. Zamiast iść prosto do domu później wzięliśmy trochę twardy, mając nadzieję, że pracownicy poniżej naszego mieszkania zniknie, zanim powrócił i znów będziemy mieć trochę ciszy i spokoju.

Ta niedziela jest nasz trzeci powrót do opery, ale tym razem, aby zobaczyć musical "Skrzypek na dachu" To powinno być zabawne, ale zastanawiam się, czy będzie ona śpiewana w języku angielskim lub polskim

No comments: