Monday, August 07, 2017

Renewal.

I had an "awakening" today sitting in Sowa's and reading, "Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł i słodki jak miłość". I understood it all..."Coffee must be hot as an oven, black as the devil. pure as an angel and sweet as love". Ten years ago I would have been lucky to know three words. I have made progress, not enough for me, but progress nevertheless. The last three months I have only concentrated on learning Spanish and realize now I cannot stop learning Polish. Too much time has been spent already trying to learn this language and to give up now would be a waste of those many, many hours.  Yes, in ten years I should be much farther along than I am but circumstances were not, are not ideal, so I do what I can do. When we return I will renew my effort.

Tomorrow we leave on our little trip. It will be good to see friends and explore new places. Our friend, Radek, goes to Lwów and returns the day after we do so we will have more stories to tell each other.

Dzisiaj miałem ‘przebudzenie”  siedząc i czytając u Sowy: "Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł i słodka jak miłość". Zrozumiałem to wszystko ... "Kawa musi być gorąca jak piec, czarna jak diabeł, czysta jak anioł i słodka jak miłość". Dziesięć lat temu miałbym szczęście znać trzy słowa. Zrobiłem postęp, jak dla mnie nie wystarczający, ale mimo wszystko postęp. Przez ostatnie trzy miesiące skoncentrowałem się tylko na nauce języka hiszpańskiego i zdałem sobie sprawę, że nie mogę przestać uczyć się języka polskiego. Zbyt wiele czasu spędziłem  próbując nauczyć się tego języka i teraz zrezygnować  byłoby stratą tych wielu, wielu godzin. Tak, po dziesięciu latach powinienem być znacznie dalej niż jestem, ale nie było okoliczności i nie są idealne, więc robię to, co mogę zrobić. Kiedy wrócimy, wznowię mój wysiłek.

Jutro wyjeżdżamy na naszą małą wycieczkę. Warto spotkać się z przyjaciółmi i odkrywać nowe miejsca. Nasz przyjaciel, Radek, jedzie do Lwowa i wraca dzień po tym, jak my to zrobimy, będziemy mieli więcej rzeczy do opowiadania.

No comments: