Monday, March 04, 2013

3 days.

Three days in a row of sunshine................I must be dreaming but no, it's true. I woke up at 6:15 this morning and the sun was already out and the sky was blue. It went from 0 to 10c today and it feels great.

Joan made a nice garlic lentil soup for dinner last night and now she's going through her cookbooks to find something new to make. I think she missed her calling in life, she should have been a chef because she really enjoys making new things. That's great for me.

Trzy dni z rzędu słońca ................ musi być sen, ale nie, że to prawda. Obudziłem się o 6:15 rano, a słońce było już obecnie, a niebo było błękitne. Wzrosła od 0 do 10c dziś i czuje się świetnie.

Joan zrobiła ładny czosnek soczewicy zupę na obiad wczoraj wieczorem, a teraz ona przechodzi jej książek kucharskich znaleźć coś nowego do powiedzenia. Myślę, że brakowało jej powołanie w życiu, ona powinna być kucharzem, bo naprawdę cieszy poznawanie nowych rzeczy. To wielki dla mnie.

No comments: