Sunday, November 10, 2013

Blueberry pancakes

I talked with my cousin in Jankowice last night and he's aware the disputed property should be his so he will go to the court hearing next month to claim his rights. According to the paper I received the date is the 12th of December so I'll talk with him afterwards and hear about the courts decision.

Tonight we're have blueberry pancakes for dinner. May sound a little strange to have pancakes for dinner but I could eat them for any meal. Joan does a great job making them and the blueberry syrup that goes with them.  She's in the kitchen now making them so we can eat before M jak Milość comes on.

I spent a good portion of the afternoon translating from English to Polish a story, "Our Contaminated World" and it was hard to do.  So many new words I didn't know and phrases you can't translate word for word.  It's part of my homework for next Friday so I wanted to get it started way before then. Once Zbyszek corrects it I'll have to memorize part of it and, of course, add the new words I don't know to my vocabulary list.

Rozmawiałem z moim kuzynem w Jankowicach w nocy i jest świadomy sporna nieruchomość powinna być jego , więc pójdzie do sądu przesłuchanie w przyszłym miesiącu do dochodzić swoich praw. Według gazety otrzymałem data to 12 grudnia , więc porozmawiam z nim potem i usłyszał o decyzji sądu .

Dziś wieczorem będziemy mieć naleśniki jagodowe na kolację. Może wydawać się trochę dziwne mieć naleśniki na kolację, ale mogę je jeść do każdego posiłku. Joan robi wielką pracę czyniąc je i jagód syrop , co się z nimi. Ona jest w kuchni teraz co je więc możemy zjeść przed M jak Miłość przychodzi na .

Spędziłem sporą część popołudnia tłumaczenia z angielskiego na polski historię , " Nasz Skażone Świecie" i trudno było zrobić . Tak wiele nowych słów nie wiedziałem i zwrotów nie można tłumaczyć słowo w słowo . To część mojej pracy domowej na następny piątek , więc chciałem , aby to zaczęło drogę wcześniej. Gdy Zbyszek koryguje to będę musiał zapamiętać część, oraz, oczywiście , dodać nowe słowa , których nie znam do mojej listy słownictwa .

No comments: