Friday, November 15, 2013

Smiles.

Things that make me smile.........seeing lines of little children dressed in green or yellow vests and walking down the sidewalk with their teachers on the way to some place to visit.  I don't know why exactly it always makes me smile but it does.  There is something so innocent in their smiles and happiness for the moment.   When I think about their future, growing up in the world the adult generations will leave behind for them it is not so happy a thought. My generation and generations before me are mainly only interested in money, greed and power and give little thought as to how the world has changed for the worse. So, whenever those thoughts come into my mind I think about the lines of little children to regain a smile.

Today we had our Kandulski meeting and I was surprised to hear that Tina Turner has given up her citizenship in America and now is a citizen of Switzerland where she lives. I wasn't surprised to hear about her giving up her citizenship but that Zbyszek knew about it and we didn't.  Maybe we should watch more news programs but they are all so depressing and theatrical. I wonder how a news program would be if it only told the good news in the world.  Probably very few people would watch it.

Rzeczy , które sprawiają, że się uśmiecham ......... widząc szeregi małych dzieci ubrane w zielone i żółte kamizelki idące chodnikiem ze swoimi nauczycielami w drodze do jakiegoś miejsca. Nie wiem dokładnie dlaczego to zawsze wywołuje u mnie uśmiech , ale tak to działa. Jest coś tak niewinnego w ich uśmiechach i szczęścia w tym momencie . Kiedy myślę o ich przyszłości, dorastanie w świecie który dorosłe pokolenie zostawić po sobie dla nic, to nie jest tak szczęśliwa myśl. Moje pokolenie i pokolenia przede mną są głównie zainteresowani tylko pieniędzmi, chciwością i władzą i daje niedużo refleksji, jak świat zmienił się na gorsze . Tak więc, gdy te myśli przychodzą mi do głowy myślę o grupie małych dzieci , aby odzyskać uśmiech .

Dziś spotkaliśmy się u Kandulskich i byłem zaskoczony, że Tina Turner zrzekła się obywatelstwa w ​​Ameryce , a teraz jest obywatelką Szwajcarii , gdzie mieszka . Nie byłem zaskoczony , aby usłyszeć o jej rezygnacji z  obywatelstwa , ale  Zbyszek wiedział o tym , a my nie. Może powinniśmy oglądać więcej programów informacyjnych , ale wszystkie są tak przygnębiające i teatralnych . Zastanawiam się, w jaki byłby program informacyjny, gdyby przekazywał dobre 
nowiny ze świata. Prawdopodobnie niewiele osób oglądałoby go.

No comments: