Tuesday, November 26, 2013

Chooks..

A friend of ours from the Upper Peninsula of Michigan makes handmade caps for winter wear and was kind enough to send us four of them.  They are soft, comfortable and warm.  They have an added feature of material hidden under the top that is possible to pull down from the hat and cover your ears and neck. You can read about them and see more of the colors available at ...........https://www.facebook.com/yooper.chooks?fref=ts. In the U.P. such type hats are called "chooks" I don't know where the words originates from. Joan's favorite is the black and white one and I like the dark blue plaid.

In a comment yesterday a reader said I should post the information people ask me about moving to Poland and what is it like living here. There are many questions so I thought I would just answer a few now.

Do you feel safe in Poland?  Yes. In the six years we have been here there was only one incident that took place in Warsaw. We were walking through the old town square with a cousin and her husband. There were four, young  drunks sitting in front of a doorway and when they saw my cousin one of the drunks tried to grab her by the arm to talk with her. It was an unacceptable situation and we were able to get out of it before it became a battle. Other than that, Joan and I walk in many places during the day and nights and have never had any trouble from anyone.

How is it possible to stay in Poland for longer than a 90 day regulated stay limit?  It is possible to do that if you apply for a Temporary Residency Permit and it is accepted. You then can stay for two years, after which you can apply again. After 5 years, you can apply for a Permanent Residency Permit which allows you to stay indefinitely. Because I have documented proof that all of my ancestry is of Polish origin, I was given the Permanent Residency Permit before our first two years ended. It would be advisable to check with the Polish Embassy to find out what documents you need to apply for the Temporary Permit long before you plan a move.

What is health care like in Poland?  I can only speak from personal information. Although we heard/hear many horror stories about it, we have been using it for five years and have not had a problem. Like any other country, there are good and bad doctors and it's best to talk with friends here for recommendations. I had prostrate cancer three years ago but do to the health care I received I survived. Yes, sometimes when you need a non-emergency procedure you do get put on a waiting list that can be from anywhere between one month to one year but you can have it done privately which, of course, you have to pay for.

Nasz przyjaciel z Górnego Półwyspu Michigan sprawia, ręcznie robione czapki na chłodne zimowe dni i był na tyle uprzejmy , aby wysłać do nas cztery z nich . Są miękkie , wygodne i ciepłe . Mają dodatkową cechę materiału ukrytego pod górę , że jest możliwe , aby pociągnąć w dół z kapelusz i zakryj uszy i szyję . Można o nich przeczytać i zobaczyć więcej kolorów dostępnych w ........... https://www.facebook.com/yooper.chooks?fref=ts . W U.P. tego typu nazywane są " kapelusze " chooks Nie wiem, gdzie słowa pochodzi od . Ulubiony Joan jestczarno-biały jeden i lubię granatową kratę .

W komentarzu powiedział wczoraj czytelnik powinien zamieścić informacje ludzie pytają mnie o przeprowadzce do Polski , a co to jest jak życie tutaj . Istnieje wiele pytań, więc myślałem, że po prostu odpowiedzieć na kilka teraz .

Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce ? Tak. W ciągu sześciu lat byliśmy tu był tylko jeden incydent , który miał miejsce w Warszawie . Szliśmy przez starego miasta z kuzynką i jej mężem . Było tam czterech , młodych pijaków siedzi przed drzwiami , a kiedy zobaczyli mój kuzyn jednego z pijaków próbował chwycić ją za ramię , aby porozmawiać z nią. To było nie do przyjęcia sytuacja , a my byliśmy w stanie się z niego , zanim stało siębitwa . Inne niż to , Joan i ja chodzę w wielu miejscach w ciągu dnia i nocy i nigdy nie miałem żadnych problemów z nikim .

Jak to możliwe, aby pozostać w Polsce dłużej niż 90 dni regulowanego limitu pobytu ? To jest możliwe do zrobienia , że jeśli stosuje się do czasowego Residency zezwolenie i jest akceptowane . Następnie można zatrzymać na dwa lata , po których można zastosować ponownie. Po upływie 5 lat , możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały , który pozwala na pobyt na czas nieokreślony . Bo mam udokumentowane dowody, że wszystkie moje pochodzenie jest pochodzenia polskiego , dostałem pozwolenie na pobyt stały na naszych pierwszych dwóch latach zakończonych . Byłoby wskazane, aby skontaktować się z Ambasadą RP , aby dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba złożyć wniosek o tymczasowe zezwolenie na długo przed planowanym ruch.

Co to jest opieka zdrowotna , jak w Polsce ? Mogę mówić tylko z danymi osobowymi . Chociaż słyszeliśmy / usłyszeć wiele opowieści grozy o tym , używamy go na pięć lat i nie miałem problemu . Jak w każdym innym kraju , są dobre i złe lekarze i najlepiej porozmawiać z przyjaciółmi tutaj na zalecenia . Miałem raka prostaty trzy lata temu , ale nie do opieki zdrowotnej otrzymałem przeżyję . Tak , czasami , gdy trzeba procedurę awaryjnego ty nie daj się umieścić na liście oczekujących , które mogą być w dowolnym miejscu od jednego miesiąca do jednego roku , ale może trzeba to zrobić prywatnie , które , oczywiście , trzeba płacić.

No comments: