Sunday, November 17, 2013

Threats.

Saturday passed without much incident. I talked with an 18 year old person who took the test for his Polish drivers license and passed it on the first try. There were about 20 people all together taking the test and 13 of them passed. He was very happy.

I read a rather disturbing article about the ecological threats in Poland. It stated that 90% of Polish rivers, lakes and sea are so polluted the water is unsafe even to use in cooling systems in factories. That's pretty bad. Like it was in the U.S., water is viewed as a dumping place where sewage and industrial waste can be washed away and hopefully disappear. The water is unfit not only for drinking but for bathing also. The pollution also contributes to the destruction of wildlife habitat in many regions. Financial pressures, industrial needs and agriculture needs have taken precedence over ecological concerns.

The air is the greatest problem. Poland has one of the lowest life expectancy rates in Europe.

Sobota przeszedł bez większego incydent. Rozmawiałem z 18 roku osoby stare, którzy wzięli test dla swojego polskiego prawa jazdy i zdał go za pierwszym razem. Było około 20 osób, wszyscy razem biorąc testy i 13 tchem minął. Był bardzo szczęśliwy.

Czytałem dość niepokojący artykuł o zagrożeniach ekologicznych w Polsce. Stwierdzono, że 90% polskich rzek, jezior i morza tak zanieczyszczona woda jest niebezpieczna, nawet do stosowania w układach chłodzenia w fabrykach. To bardzo źle. Podobnie jak to było w USA, woda jest postrzegana jako miejsce, gdzie wysypiska odpadów ściekowych i przemysłowych może zostać zmyte i mam nadzieję, że znikną. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale do kąpieli również.Zanieczyszczeń przyczynia się do zniszczenia siedlisk dzikich zwierząt w wielu regionach. Presja finansowa, potrzeby przemysłu i potrzeb rolnictwa miały pierwszeństwo nad ekologicznych problemów.

Powietrze jest największym problemem. Polska ma jeden z najniższych wskaźników długości życia w Europie.

1 comment:

Lori said...

Well, life expectancy depends upon whether one is a man or woman. Right now women in both the United States and Poland have a life expectancy of 81 years which places both countries in 36th place. Men in the US presently have a life expectancy of 76 years and men in Poland a life expectancy of 67 years. Part of life expectancy is linked to the effect of chronic disease, and chronic disease is linked to malnutrition. We know from untoward events in both the Netherlands and England during World War II that caused significant malnutrition, that those populations had what we in public health call "excess" cardiac disease and excess diabetes.

But improving the environment everywhere is a good goal. And in fact there is conference taking place in the United States this coming week about reduction of nitrogen in water in the United States.