Sunday, October 26, 2014

Orange.

Joan's phone is running out of minutes so I had to go to the Orange store to add money to her account. We used to be able to do it online but for some reason Orange(a telephone provider) decided not to work with our bank, CitiHanlowy, anymore so we must make payments in person. I don't understand the reason or even know the reason why they did it but they did. I know most people have abonement, a monthly contract, with Orange for telephone use but for us it's just cheaper to add money whenever we need it. Joan's main purpose with the phone is to call me so she usually has too much time left for a given period and unless she adds a little more money before the deadline of use she loses what is still in her account. She uses about 25zl a month whereas I use about 100zl.

Thanks to the reply from the new contact in my family tree I was able to add a little more information to it. I like doing that, I don't know why but my passion for researching my family history, even after 13 years, hasn't lessened. Now I just wish I could find some company that could print a new tree because the last one was printed in 2005 and I have added a lot of names since then. Family Tree Maker by Ancestry use to be able to print a tree both vertically and horizontally but several years ago they changed to only printing it vertically and if I printed all that I have now it would cover three walls. The one that I have, the old one, is on one wall but it's 9 years old.

At this time in the afternoon, Joan is taking a nap. She wasn't feeling well so I suggested a nap. We don't like sleeping during the day but I think she needed the rest. We want to be sure she is well for this coming Saturday's trip to Golina and we didn't have anything special to do today. We already studied Spanish in the morning and now I'm doing my Polish homework of learning new words and working on grammar. It never ends.

Telefon Joanny jest na wyczerpaniu minut, więc musiałem iść do sklepu pomarańczowej dodać pieniądze na jej konto. Kiedyś, aby móc to zrobić online, ale z jakiegoś powodu Pomarańczowy (operator telefoniczny) nie zdecydował się współpracować z naszym bankiem, CitiHanlowy, już tak musimy dokonywać płatności osobiście. Nie rozumiem przyczyny, a nawet wiem, dlaczego to zrobili, ale zrobili. Wiem, że większość ludzi abonement, miesięczne umowy z Orange do użytku telefonicznej ale dla nas to jest po prostu tańsze dodać pieniądze, gdy go potrzebujemy. Głównym celem Joanny z telefonem to zadzwoń do mnie, tak że zazwyczaj ma zbyt wiele czasu dla danego okresu i chyba dodaje trochę więcej pieniędzy, przed upływem terminu użytkowania traci to, co jest jeszcze w jej uwagę. Ona korzysta około 25zł miesięcznie, podczas gdy używam około 100zł.

Dzięki odpowiedzi od nowego kontaktu w moim drzewie genealogicznym udało mi się dodać trochę więcej informacji do niego. Lubię to robić, nie wiem dlaczego, ale moja pasja do badania historii mojej rodziny, nawet po 13 latach, nie zmniejszyło. Teraz po prostu, nie mogę znaleźć firmę, która może drukować nowe drzewo, bo ostatni został wydrukowany w 2005 roku i od tego czasu dodałem dużo nazwisk. Family Tree Maker przy użyciu przodków, aby móc wydrukować drzewo w pionie i poziomie, ale kilka lat temu, że zmieniły się tylko drukowanie w pionie i jeśli wydrukowane wszystko, co mam teraz to obejmuje trzy ściany. Ten, który mam, stary, jest na jednej ścianie, ale to 9 lat.

W tym czasie w godzinach popołudniowych, Joan drzemał. Ona nie czuje się dobrze, więc zasugerowałem się zdrzemnąć. Nie podoba nam się śpi w ciągu dnia, ale myślę, że potrzebuje odpoczynku. Chcemy mieć pewność, że jest dobrze w tym nadchodzącym sobotnim podróży do Golina i nie ma nic szczególnego do zrobienia dzisiaj. Mamy już studiował hiszpańskiego rano i teraz robię mój polski lekcji nauki nowych słów i pracy nad gramatyką. To nigdy się nie kończy.

El teléfono de Joan se está quedando sin minutos así que tuve que ir a la tienda de Orange para agregar dinero a su cuenta. Solíamos ser capaces de hacerlo en línea, pero por alguna razón, la naranja (un proveedor de telefonía) decidimos no trabajar con nuestro banco, CitiHanlowy, más por lo que debemos hacer los pagos en persona. No entiendo la razón o ni siquiera conozco la razón por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Sé que la mayoría de la gente ha abonement, un contrato mensual, con Orange para el uso del teléfono, pero para nosotros es sólo más barato para agregar dinero siempre que lo necesitemos. El propósito principal de Joan con el teléfono es que me llame para que por lo general tiene demasiado tiempo para un período determinado y, a menos que ella agrega un poco más de dinero antes de la fecha límite de uso se pierde lo que se encuentra todavía en su cuenta. Ella utiliza sobre 25zl un mes mientras que yo uso sobre 100zł.

Gracias a la respuesta del nuevo contacto en mi árbol genealógico yo era capaz de añadir un poco más de información a la misma. Me gusta hacer eso, yo no sé por qué, pero mi pasión por la investigación de la historia de mi familia, incluso después de 13 años, no ha disminuido. Ahora sólo deseo que podría encontrar alguna empresa que podría imprimir un nuevo árbol, porque el último fue impreso en 2005 y he añadido un montón de nombres desde entonces. Family Tree Maker mediante el uso de linaje para poder imprimir un árbol tanto vertical como horizontalmente, pero hace varios años que cambió a sólo imprimirlo vertical como si yo imprimí todo lo que tengo ahora que cubriría tres paredes. El que yo tengo, la antigua, está en una de las paredes, pero es de 9 años.

En este momento de la tarde, Joan está tomando una siesta. Ella no se sentía bien así que le sugerí una siesta. No nos gusta dormir durante el día, pero creo que ella necesitaba el resto. Queremos estar seguros de que está bien para el próximo viaje del sábado a Golina y que no tiene nada especial que hacer hoy. Ya hemos estudiado español en la mañana y ahora estoy haciendo mi tarea polaco de aprender nuevas palabras y trabajar en la gramática. Esto nunca se termina.

No comments: