Tuesday, May 31, 2016

Massage

 Specially built building for painting
 Kościuszko
One battle scene
 
Yes, I had my first massage today to see if it would help get rid of the headaches. Actually, it's the first one I have ever had. He concentrated on my neck and back with deep massage and 20 minutes after he was done I had a headache :-) I realize it would not be effective after only 1 so I will have the next one on Thursday. My friend, Radek, said it didn't help him until after the fourth one.

I'm back to having conversations on Skype and happy to be talking with people again to see how they are doing and what is new with them since we stopped talking about three weeks ago. Some I have been talking with for a few years and have only one person I have not actually met. Talking with one of them I told her we would like to make a trip to Wrocław to see the Panorama painting again and see said she would be there the weekend of June 10th so we may try to arrange our trip for that time. It's a three hour drive, not too far, and we haven't been there for a few years. The Panorama painting is one of the few in all of Europe and certainly worth visiting again.

PANORAMA OF THE BATTLE OF RACŁAWICE in Wrocław,is an impressive relic of 19th-century century mass culture and one of only few examples of this genre preserved in Europe. The large painting (15x114m) 'transfers' the viewer into an altogether different time, a reality of its own, by artfully combining painterly devices (special kind of perspective) and technical effects (lighting, artificial terrain, dark and usually tortuous passage to the viewing platform). Panoram of the Battle of Racławice is the oldest and only extant example of panorama painting in Poland.

The idea came from the painter Jan Styka (1858-1925) in Lwów (Lvov) who invited the renown battle-painter Wojciech Kossak (1857-1942) to participate in the project. They were assisted by Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski and Michał Sozański.

The project was conceived as a patriotic manifestation commemorating the 100th anniversary of the victorious Battle of Racławice, a famous episode of the Kościuszko Insurrection, a heroic but in the end fallen attempt to defend Polish independence.

Dzisiaj miałem pierwszy masaż, aby zobaczyć czy to pomoże w pozbyciu się bólów głowy. Właściwie, był to pierwszy, jaki kiedykolwiek miałem. Masażysta skupił się głębokim masażu  mojej szyi i pleców, a 20 minut po tym, jak został wykonany, miałem ból głowy :-) Zdaję sobie sprawę, że po pierwszym razie nie będzie skuteczny, ale  następny będę miał w czwartek. Mój przyjaciel, Radek, powiedział, że  dopiero  czwarty mu  pomógł.

Wróciłem do prowadzenia rozmów na Skype i chętnie ponownie rozmawiam z ludźmi, aby zobaczyć, jak się mają i co u nich nowego od czasu,  odkąd przestałem rozmawiać około trzech tygodni temu. Z niektórymi rozmawiam od kilku lat i mam tylko jedną osobę, z którą się nie spotkałem. Podczas rozmowy z jedną z nich powiedziałem, że chcielibyśmy zrobić wycieczkę do Wrocławia, aby ponownie zobaczyć  obraz Panorama Racławicka, a ona powiedziała, że będzie tam w weekend 10 czerwca, więc możemy spróbować zorganizować naszą wycieczkę w tym samym czasie. Jazda zajmuje trzy godziny, nie jest zbyt daleko i nie byliśmy tam od kilku lat. Obraz Panorama jest jednym z nielicznych w całej Europie i na pewno warto obejrzeć go ponownie.

PANORAMA Racławicka we Wrocławiu, jest imponującym reliktem 19-wiecznej kultury masowej wieku i jeden z niewielu przykładów tego gatunku zachowanych w Europie. Duży obraz (15x114m) "przenosi" widza w zgoła inny czas,  rzeczywistość samą w sobie poprzez umiejętnie połączenie technik malarskich (specjalny rodzaj perspektywy) i efektów technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, ciemne i zwykle pokrętne dojście na platformę widokową). Panorama Racławicka to najstarszy i jedyny zachowany przykład malarstwa panoramicznego w Polsce.

Pomysł wyszedł od malarza Jana Styki (1858-1925) we Lwowie (Lwów), który zaprosił renomowanego  malarza-batalistęWojciech Kossak (1857/42) do udziału w projekcie. Wspomagali ich Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański.

Projekt został pomyślany jako patriotyczna manifestacja upamiętniającej 100. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami, znanego epizodu Insurekcji Kościuszkowskiej, heroicznej, ale w końcu  nieudanej próby obrony niepodległości Polski.

No comments: