Saturday, July 19, 2014

Good day!


At last a day without the stress of the last three weeks. Our first year was stressful but we expected that moving or immigrating to Poland so we were, more or less, ready for and thank God we had Zbyszek to help us through that year. This time is was completely unexpected and we had no idea how it would work itself out but in the end we did it.

Today was a hot day outside, 34c, but fortunately in our flat it was no higher than 28c. The fact that we have windows on the east and west side creates a breeze that help to cool down the flat. Our first year in this flat we had a nice awning on the east side that prevented the sun from heating up our dining room but when the insulated that side, 2 years ago, they took it down and never put it back up again. However the two windows and door to the balcony open so we get a breeze.

There is a new publication our named, Pocket Guide to Poznań, and it has many interesting articles about Poznań. One of the told about "secret" gardens on Zydowska street that we didn't know about so we will go one day and see them. They are actually gardens at the very back of restaurants and you have to walk through the restaurants to get to them.  This is from the NewPoland Express Online magazine ....".Stary
Młynek. Forget the interior - head outback and tell us if you’ve ever seen covered seating area as romantic and inviting as this, with its overhangingtrees, stylish little fountain and array of coloured lamps. We guarantee you won’t leave till closing time".

Nareszcie dzień bez stresu z ostatnich trzech tygodni. Nasz pierwszy rok był stresujący, ale spodziewaliśmy się, że w ruchu lub przybywających do Polski, więc byliśmy, bardziej lub mniej, gotowe do i dzięki Bogu mieliśmy Zbyszka, aby pomóc nam przez ten rok. Tym razem jest to całkowicie niespodziewane i nie mieliśmy pojęcia, jak to działa, ale sama się w końcu udało się.

Dziś był gorący dzień na zewnątrz, 34c, ale na szczęście w naszym mieszkaniu nie było wyższe niż 28c.Fakt, że mamy okna na wschodniej i zachodniej stronie tworzy wiatr, które pomagają ochłodzić mieszkanie. Nasz pierwszy rok w tym mieszkaniu mieliśmy ładny markizy od strony wschodniej, który uniemożliwiał słońce od podgrzewania naszej jadalni, ale gdy izolowany, że z boku, 2 lata temu, zabrali go i nigdy nie umieścić go ponownie. Jednak dwa okna i drzwi na balkon otwarte więc mamy wiatr.

Jest nowa publikacja naszego nazwie, Pocket Guide do Poznania i ma wiele ciekawych artykułów na temat Poznania. Powiedział jeden z "tajnych" o ogrodzie na ulicy Żydowskiej, że nie wiedzą o tak będziemy go jeden dzień i zobaczyć je. W rzeczywistości są ogrody na samym końcu restauracji i trzeba chodzić po restauracjach, aby się do nich dostać. To jest z magazynu Nowa Polska Ekspresowe, " ". Stary Młynek. Zapomnij wnętrze - chory łeb i powiedz nam, jeśli kiedykolwiek widziałem pokryta część wypoczynkową romantyczny i zapraszając jak ta, z drzewa, wiszące nad małą fontanną i stylowej tablicy kolorowych świateł. Gwarantujemy, że nie opuszczę aż do czasu zamknięcia "

1 comment:

greenbandman said...

Congratulations on this major accomplishment. See you guys soon I hope.