Monday, July 21, 2014

Got it!

OK, it's official now, Joan has the document officially giving her a European Union Permanent Residency card. It is good for 5 years and at that time she just fills out an application to renew the card for another 5 years. Mine is different, good for 10 years at a time and expires in 2020 while hers expires in 2019. As a EU permanent resident it means that she can move to any EU country and only must provide proof of health insurance and stable income to live there. I thought it would be different for me but the helpful lady at immigration said it is the same for me, NOT that we are thinking of moving to another country.

Now we have to take this official decision paper, proof of our flat contract and passport and get a document of residency card(where we live exactly)  With this document we go back to immigration, give them this document and in one week the card will be printed in Warsaw and sent to us. Earlier we went to our bank and paid the 50zl required for the printing of the card. It will be interesting to see what it looks like. I've never see an official EU resident card.

OK, to oficjalna teraz Joan ma dokument oficjalnie dając jej kartę stałego pobytu Unii Europejskiej. To jest dobre na 5 lat i w tym czasie po prostu wypełnia wniosek o odnowienie karty na kolejne 5 lat. Mój jest inny, dobry na 10 lat w czasie i wygasa w 2020 r., podczas gdy jej wygaśnięciu w 2019 roku. Jako stały rezydent UE, oznacza to, że może ona przenieść się do dowolnego kraju UE, a jedynie musi przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego i stabilnego dochodu tam mieszkać . Myślałem, że będzie inaczej, ale dla mnie była pani w imigracji powiedział, że to jest to samo dla mnie, nie, że myślimy o przeprowadzce do innego kraju.

Teraz musimy podjąć decyzję, papier urzędowy dowód naszej płaskiej zamówienia oraz paszport i uzyskać dokument karty pobytu (gdzie dokładnie mieszkamy) Z tego dokumentu możemy wrócić do imigracji, dać im tego dokumentu oraz w ciągu tygodnia karta będzie być drukowane w Warszawie i przesyłane do nas. Wcześniej poszliśmy do naszego banku i zapłacił 50zł wymagane do drukowania na karcie. To będzie interesujące zobaczyć, jak to wygląda. Nigdy nie patrz na oficjalne karty rezydenta UE.

No comments: