Saturday, August 02, 2014

Hot day.

Hot day, 35C. Only thing to do was go to the rynek to our usual café. We're so well known there now that the waiter didn't even ask what we wanted, he just came out with two cold coffees and smiled at us. Joan and I were sitting facing the town hall with the clock and we're having a dispute as to where the second hand was pointing. She said one thing and I said another. Every five minutes we would check to see where the hand was pointing and we both said different places. Finally, after we were done sitting for a while we walked up to the town hall and realized there are two clocks there and we were looking at different clocks, so we were both right in what we thought we say.  :-) 

We needed a little comedy in our lives just now so we watched two old movies, Trading Places and Doctor Detroit, both from 1984. They are funny movies and were good to see again. They did keep us up a little late, 1:30AM.

Gorący dzień, 35C. Jedyne, co zrobić, to iść do rynek do naszej zwykłej kawiarni. Jesteśmy tak dobrze znane, że istnieje teraz kelner nawet nie pytać, co chcieliśmy, po prostu wyszedł z dwóch zimnych kaw i uśmiechnął się do nas. Joan i ja siedzieliśmy naprzeciwko ratusza z zegarem i jesteśmy o spór co do tego, gdzie potrzebne wskazywał. Powiedziała, że ​​jedno i powiedział inny. Co pięć minut to sprawdzamy, gdzie ręka wskazując i oboje powiedział różnych miejscach. Wreszcie, po tym jak zostały zrobione siedzi na chwilę, gdy weszliśmy do ratusza i realizowanego są dwa zegary tam i szukaliśmy na różnych zegarów, więc oboje się w to, co wydawało nam powiedzieć. :-)

Potrzebowaliśmy trochę komedia w naszym życiu właśnie teraz tak oglądaliśmy dwa stare filmy, Nieoczekiwana zmiana miejsc i doktora Detroit, zarówno z 1984 roku. śmieszne filmy i były dobre, aby zobaczyć ponownie. Zrobili utrzymać nas trochę późno, 01:30.

No comments: