Saturday, August 30, 2014

Kornik castle.We took our guests to see Kornik castle and were surprised about the changes Kornik has made to it's town. Whole rows of old buildings are gone and new ones are being built. The main entrance road has been changed also and looks very different.  On the way back we took a different road to Mosina and then on to Poznań. The chargé is still 10zl each for entrance to the castle plus 8zl if you want to take pictures. I told them as much as I could about the castle history and the armor of the Hussaria.

Zabraliśmy naszych gości, aby zobaczyć Zamek w Kórniku i byli zaskoczeni, o zmianach dokonanych Kórnik nie jest to miasto. Całe rzędy starych budynków zostaną usunięte, a nowe są budowane. Główne wejście droga została zmieniona również i wygląda zupełnie inaczej. W drodze powrotnej wzięliśmy inną drogę do Mosiny i dalej do Poznania. Opłata wynosi nadal 10zł każdy na wejściu do zamku wraz 8zł jeśli chcesz robić zdjęcia. Powiedziałem im, jak mogłem o historii zamku i opancerzenia Hussaria.

No comments: