Friday, September 21, 2012

Done?Don't know why I'm surprised at this but the crew that was insulating the last side of the building today took down the scaffolding, packed up the truck and left. All they did, after three weeks work was to insulate the ends of the uninsulated side and they left the center alone without insulation for another year.  They said the building didn't have enough money to finish the job so they were finished. Can't tell you how ridiculous it is to have one side of the building insulated but not the other. You can see in the pictures the two ends they did do because they are painted with new white paint. In the meantime, this winter we should just open our windows and throw are money away as the heat filters through the uninsulated walls. What does the administration do with the money that is paid to them each year by the owners of the flats here?

Nie wiem dlaczego jestem zaskoczona tym, ale załoga, która została izolacyjne ostatnią stronie budynku dzisiaj zdjęli rusztowanie, spakował się wózka i wyszedł. Wszyscy oni, po trzech prac tygodni było zaizolować końce izolowanego strony i opuścili ośrodek sam bez izolacji na kolejny rok. Powiedzieli, że budynek nie miał dość pieniędzy, aby zakończyć pracę, tak skończyli. Nie mogę powiedzieć, jak absurdalne jest mieć jedną stronę wyizolowanym budynku, ale nie inne. Można zobaczyć na zdjęciach dwa końce oni zrobili, bo są pomalowane nową białą farbą. Tymczasem tej zimy powinniśmy po prostu otworzyć okna i rzucać pieniądze w błoto jako filtry ciepła przez nieizolowane ściany. Co administracja zrobić z pieniędzmi, które są wypłacane im każdego roku przez właścicieli mieszkań tutaj?

No comments: