Sunday, January 13, 2013

Real support.

The external drive I used showed I had only 16GB left free but when I calculated all the files I had on them it showed only 73GB used out of 250. I wrote an email to Seagate support and actually got a real response instead of the usual form letter of what to do that you get from most companies now. I followed the instructions they gave me and I'm happy to say that now I have only 73GB used on the external drive.

Snow is predicted for all week so it looks like I'll be doing a little shoveling this week to keep the path to our garage clear.  The snow looks nice on the ground.

We watched an interesting program today about the Moorish influence in Spain and how it is still evident in many cities like Granada, Cordoba and Sevilla.

Dysk zewnętrzny Kiedyś pokazał miałem tylko 16GB lewej wolne, ale kiedy oblicza wszystkie pliki miałem na nich pokazał tylko 73GB używany z 250. Napisałem e-maila do wsparcia Seagate i rzeczywiście dostał prawdziwą odpowiedź, zamiast zwykłej listu, co zrobić, aby dostać się z większości firm teraz. I przestrzegać instrukcji dali mnie i cieszę się, że teraz mam tylko 73GB używany na zewnętrznym dysku.

Śnieg jest przewidywane na cały tydzień, więc wygląda na to, będę robić trochę łopatą w tym tygodniu, aby utrzymać ścieżkę do naszego garażu jasne.Śnieg ładnie wygląda na ziemi.

Oglądaliśmy ciekawy program dziś o stylu mauretańskim w Hiszpanii i jak to jest nadal widoczny w wielu miastach takich jak Granada, Kordoba i Sewilla.

No comments: