Sunday, September 01, 2013

74th Anniversary.

Today is the 74th anniversary of the invasion of Poland by Nazi Germany. Buses and streets are lined with Polish flags and a few people have them on their cars but not many. It's amazing to me that two monsters were are alive at the same period and time, Stalin and Hitler. It's hard to say which of them was number one because they were both the cause for millions of people dying.

“The first of September 1939 is, for us Poles, still a dramatic lesson,” Donald Tusk said on the 74th anniversary of the start of the invasion of Poland by Nazi Germany, which effectively began World War II. Poles, “defended their homeland as if it was a sacred cause, but also with a sense of overwhelming of loneliness,” Poland's prime minister said, referring to the Battle of Westerplatte in Gdansk harbour, when 200 soldiers from the Polish Military Transit Depot held out against the overwhelming naval and air power of the Third Reich for seven days before capitulating. "Today the world is now on the verge of another conflict," Tusk added as President Barack Obama said he would ask Congress to authorise military action against Syria. “At any time, any day, rockets may fall on Syria. This is a reaction to the criminal use of chemical weapons against civilians: a reaction that is understandable and necessary,” Donald Tusk said, although the Polish government announced last week that it will not be taking part in any military action. The ceremony marking the attack on Westerplatte - which began at 04.45 am – the hour the first shells fell on Poland's Baltic coast 74 years ago - was also attended by defence minister Tomasz Siemoniak, Gdabsk Metropolitan Archbishop Leszek Sławoj Głódź and local dignitaries.

We took a drive to Tesco today. Tesco is like WalMart where they carry almost everything. We were looking for a new address book because ours is looking like my mother's use to with little pieces of paper stuck everywhere and names crossed out that we no longer need. Plus, we've added so many new names and addresses since we moved here we thought it was time to make a new book but keep the old one also.  I still have my mother's old book and every now and then I look through it to remind myself of some people I don't think about much anymore.

We were surprised when we stopped at Kandulski's for coffee because the lady we give the refrigerator magnets to from places we've been presented us with a nice decorative plate from Italy where she was on vacation. I think she might have family there because she goes there every year for vacation. I'll have to ask her next time we see her.

Dziś jest74-ga rocznica inwazji Polski przez nazistowskie Niemcy . Autobusy i ulice wyłożone są polskimi flagami i kilka osób ma je w swoich samochodach , ale nie wiele . To dla mnie zadziwiające , że dwa potwory żyją w tym samym okresie i czasie , Stalin i Hitler . Trudno powiedzieć, który z nich był numerem jeden , ponieważ obaj byliprzyczyną milionów ludzi umierających .
"Pierwszy września 1939 roku jest dla nas, Polaków , nadaldramatyczna lekcja ," Donald Tusk powiedział w 74. rocznicę rozpoczęcia inwazji Polski przez nazistowskie Niemcy , które skutecznie rozpoczął II wojnę światową. Polacy , " bronić ojczyzny , jak gdyby to byłoświęte przyczyną , ale również z poczuciem przytłaczające samotności ," Polski premier powiedział , odnosząc się do bitwy o Westerplatte w Gdańsku port, kiedy 200 żołnierzy z Polskiej Składnicy Wojskowej Transit odbyło przeciwko przytłaczającej potęgi morskiej i powietrza Trzeciej Rzeszy na siedem dni przed kapitulacji . "Dzisiajświat jest teraz na skraju kolejnego konfliktu ," Tusk dodał , jak prezydent Barack Obama powiedział , że poprosi Kongres upoważnia akcji wojskowej przeciwko Syrii. " W każdej chwili , każdego dnia , rakiety mogą spaść na Syrię . Jest toreakcja na karnego użycia broni chemicznej przeciwko cywilom :reakcji , które jest zrozumiałe i konieczne ", Donald Tusk powiedział , choćpolski rząd ogłosił w zeszłym tygodniu , że nie będzie brać udziału w jakichkolwiek działań wojskowych . Ceremonia atak na Westerplatte - który rozpoczął się 04:45 -godzina pierwsze pociski spadły na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce 74 lat temu - uczestniczyli także minister obrony Tomasz Siemoniak , Gdabsk metropolita abp Leszek Sławoj Głódź i lokalnych dygnitarzy .
Wzięliśmy jazdy do Tesco dzisiaj . Tesco jest jak WalMart , gdzie prowadziła prawie wszystko. Szukaliśmy nowej książki adresowej , ponieważ wygląda jak nasze matki mojej użytku do z małych kawałków papieru zatrzymany wszędzie i nazwy przekreślone , że już nie trzeba . Plus , dodaliśmy wiele nowych nazwisk i adresów , ponieważ przenieśliśmy się tutaj myśleliśmy, że to czas na nową książkę , ale zachowaćstary też . I jeszcze mojej matki stare książki i co chwila patrzę przez to przypomnieć sobie niektórych ludzi I nie myśl o wiele więcej.
Byliśmy zaskoczeni , gdy zatrzymaliśmy się w Kandulski -tych na kawę , bopani dajemy magnesów na lodówkę , aby z miejsca, które już zostały przedstawione nam miłej płytki dekoracyjne z Włoch , gdzie była na wakacjach. Myślę, że może ona mieć rodzinę , bo idzie tam co roku na wakacje. Muszę zadać jej następnym razem widzimy ją.

No comments: