Monday, October 21, 2013

Work around.

 Niki, her grandfather and his wife.


 
It is not fixed yet but thanks to someone on the blogger forum, he told me a way to get around the problem of posting pictures so now you can view the latest in the Oct. 20-Poznan Autumn slideshow on the right side. Seems this problem has been going on since my last picture post of Oct. 6 and they still haven't fixed it. I've looked at other blogging programs at different times, thinking about changing to a new one, but Blogger is still the one that fills my needs the best.

I changed my car tires today to the winter ones. Cost was 65zl($23) including balancing all four tires.

Our granddaughter Niki was confirmed this past Sunday.

To nie jest jeszcze ustalone, ale dzięki kogoś na forum blogera, powiedział mi drogę, aby ominąć problem delegowania zdjęcia więc teraz można zobaczyć ostatni w 20 października-Poznan slajdów Jesień po prawej stronie. Wydaje się, że problem ten trwa już od mojego ostatniego postu obraz 6 października i nadal nie naprawił. Szukałem na innych programów blogów w różnych czasach, myślisz o zmianie na nowy, ale Blogger jest jeszcze jeden, który wypełnia moje potrzeby najlepszy.

  Zmieniłem opony samochodowe dziś do tych zimowych. Koszt to 65zł (23 $), w tym równoważenie wszystkie cztery opony.

  Nasza
wnuczka Niki został potwierdzony w ostatni niedzielę.

No comments: