Sunday, March 02, 2014

Fiddler.

We just got back from seeing Fiddler on the Roof at the opera house. It was really good. It had a lot of dancing, singing, music and everyone performed well. It was a little strange because we wanted to take a break from all the bad news we've been watching about what is happening in Ukraine now and this story takes place in that country. It also is a reminder of how the Jewish people have been persecuted almost everywhere.

Właśnie wróciliśmy z widząc Skrzypek na dachu w budynku opery. To było naprawdę dobre. Miał dużo tańca, śpiewu, muzyki i wszyscy dobre wyniki. To było trochę dziwne, bo chcieliśmy zrobić sobie przerwę od wszystkich złych wiadomości byliśmy obserwując, co się dzieje na Ukrainie teraz i ta historia ma miejsce w tym kraju. Jest także przypomnieniem, jak Żydzi byli prześladowani niemal wszędzie.

No comments: