Friday, March 07, 2014

Thanks

Thanks to everyone for the comments about our radio interview. Yes, it was fun to do it and I enjoyed meeting the new people who were with us on the show. Thanks also to Lauren who added a comment to the post and I did answer it. Good luck finding your ancestors and if you need any help just let me know.

Thursday, as usual, was food shopping day and we spent 110zl for the week.

We watched the movie "Philomena" last night. It reminded me of the stories I've heard about the Magdalena Laundries operated in many countries from the 18th to the 20th century and how young pregnant women without husbands where put in them to avoid the truth about their conditions. The institutions were named after Mary Magdalene, considered for a long time, though mistakenly, to be a converted prostitute from the Bible who was rewarded by Jesus with forgiveness and love. These institutions (also called laundries and asylums) were complexes in Europe, Australia and North America that enslaved women, institutionalizing them against their will, and stripping them of their rights and identities. The Kppd Shepherd Sisters, the Sisters of Charity, and various other religious orders were responsible for  “worldwide spread” of these Magdalene laundries,

Dziękuję wszystkim za komentarze na temat naszego wywiadu radiowego . Tak , to była zabawa to zrobić i podobało nam się spotkanie nowych ludzi, którzy byli z nami w radio . Dziękuję również Lauren która dodała komentarz do postu , a ja  odpowiedziałem . Życzę powodzenia w znalezieniu swoich przodków, a jeśli potrzebujesz pomocy po prostu daj mi znać .

W czwartek, jak zwykle były zakupy jedzenia i wydaliśmy na nie 110zł.

Wieczorem oglądaliśmy film " Philomena ". Przypomniał mi opowieści, jakie słyszałem o Magdalena Laundries, które funkcjonowały w wielu krajach od 18 do 20 wieku i były o młodych kobietach w ciąży bez mężów, które umieszczano w takich miejscach, aby unikać prawdy o ich sytuacji . Instytucje zostały nazwane bazując na historii Marii Magdaleny , uważanej przez długi czas , choć błędnie za nawróconą prostytutką z Biblii , który została nagrodzona przez Jezusa przez przebaczenie i miłość . Te instytucje (zwane również pralniami i przytułkami) były kompleksami w Europie, Australii i Ameryce Północnej , w których zniewalano kobiety umieszczając je tam wbrew ich woli, pozbawiając praw i tożsamości . W KPPD Shepherd Siostry, Siostry Miłosierdzia , i różne inne zakony były odpowiedzialne za "światowe rozprzestrzenianie się " instytucji typu Magdalena Laundries

No comments: