Saturday, January 24, 2015

Kabanosa.


It's already nearing the end of January and only one, small, dusting of snow this winter and very few really cold days. I'm not complaining, the heating bills are much lower compared to last year and I don't mind not shoveling snow from in front of our garage. Christmas is the only time I want to see snow but that hasn't happened in the last few years.  Even the Republican party in the U.S. now admits there IS global warming so why don't governments in the world do something about it. At 70 years of age I can remember only one period of hope for the world and that that was taken away by three crazy men with rifles. I don't believe it was really only 3 seperate men. Behind the scenes I believe many others were involved, but that's my belief and we will never know for sure who they were or what they represented.

In preparation for żurek, I went to Bistry today and bought kabanosa and also lunch meat for the week. The kabanosa they sell is excellent, small but with a lot of taste. I don't know exactly what goes into it but eating it by itself is very good and it makes a difference in the żurek. Most żureks I've had used kielbasa and they are not so tasty or flavorful. Zbyszek told us kabanosa was better to use and he was right. He is right about many things but not all.  Nevertheless, we are grateful to have him for our friend. 

Using YouTube, we've been fortunate to be able to watch some of the Chicago Bulls full basketball games the last couple of weeks and are happy about that. Sometimes we can watch them on our large screen TV and sometimes only on the computer. Either way, at least we can watch NBA basketball, something we miss not living in the U.S.  In Europe, it's played in every major country and many American teams now have European players from different countries.

To już zbliża się do końca stycznia i tylko jedną, małą, odkurzanie śniegu tej zimy i bardzo niewiele naprawdę zimne dni. Nie narzekam, że rachunki za ogrzewanie są znacznie niższe w porównaniu do ubiegłego roku i nie mam nic przeciwko, nie łopatą śnieg z przed naszym garażu. Boże Narodzenie jest tylko raz chcę zobaczyć śnieg, ale to nie działo się w ciągu ostatnich kilku lat. Nawet Partii Republikańskiej w USA, teraz przyznaje, że jest globalne ocieplenie, więc dlaczego nie rządy w świecie coś z tym zrobić. Na 70 lat pamiętam tylko jeden okres nadziei dla świata i że został zabrany przez trzech szalonych mężczyzn z karabinami. Nie wierzę, że to było naprawdę tylko 3 oddzielne mężczyzn. Za kulisami Wierzę zaangażowanych było wiele innych, ale to jest moja wiara, a my nigdy nie wiemy na pewno, kim są i co ich przedstawiciele.

W ramach przygotowań do żurek, udałem się do dziś i kupił Bistry a także mięso kabanosa obiad na tydzień.Kabanosa sprzedają jest doskonała, mały, ale z dużym smakiem. Nie wiem dokładnie, co dzieje się w niej, ale jedzenie to samo w sobie jest bardzo dobre i to sprawia, że różnica w żurek. Większość żureks miałem używane kiełbasę i nie są tak smaczne i aromatyczne. Zbyszek powiedział nam kabanosa było lepiej używać i miał rację. On ma rację co do wielu rzeczy, ale nie wszystkie. Niemniej jednak, jesteśmy wdzięczni, że go dla naszego przyjaciela.

Korzystanie z serwisu YouTube, byliśmy szczęśliwi, aby móc oglądać niektóre z Chicago Bulls pełnej gry w koszykówkę ostatnich kilku tygodni i są zadowoleni, że. Czasami możemy oglądać je na dużym ekranie telewizora, a czasem tylko na komputerze. Tak czy inaczej, przynajmniej możemy oglądać NBA, coś, czego nie tęsknisz mieszka w Stanach Zjednoczonych w Europie, grał w każdym większym kraju, a wielu amerykańskich zespoły mają teraz europejskich graczy z różnych krajów
No comments: