Friday, January 09, 2015

Life!

Life is so fleeting now at 70. Only this morning I learned of the death of a cousin of one our friends from the party. He was at her house during the Christmas holiday, was feeling fine but yesterday he was found dead in his house. He was only 60 years old.  At a younger age I use to hear older people talk about how they were losing friends, people they grew up with were dying but I never thought much about it. Now, I am beginning to understand what they meant. Probably it is why I am thankful each day I wake up.

Today was shopping day and we spent a surprising 167zl($56), mainly due to buying detergent. It was 29zl for 4.7 kilograms($10 for 10 1/2 lbs). This amount of detergent will last us for about 3 months so that is still not bad.  Gasolene is currently 4.29 zl per liter, lowest it's been in a long time. Our water bill was 71zl for one month. The  money exchange is the highest it's been in a lonnnnnnnnng time, 3.63 zl for $1.

We're still receiving Christmas cards, this time from the U.S. mailed on Dec. 22 and arriving today. Also a card from cousin Bernice in Florida who mailed it to cousin Kazia because Bernice couldn't find our address. Andrzej, son of Kazia, then mailed it to us. Thanks, Andrzej.

In our old hometown of Marquette Michigan there is a tradition of sled dog racing called the UP 200. The UP200 is one of the top 12-dog mid-distance races in the Midwest, as well as being an Iditarod qualifier. The UP200 trail covers 240 miles of challenging terrain from Marquette to Grand Marais, Michigan and back again through forested land and near-wilderness. Mushers face hills, creek crossings, deep snow, and isolated trail. This is a true test of skill and stamina! The first leg of the trail is from Marquette to Wetmore, a distance of approximately 64 miles.   A total rest time of 16 hours is required, and the mushers decide how much rest time they will use at each checkpoint. The return to Marquette is over the same trail. On the down-bound trail, Wetmore is an assisted checkpoint and handlers may help the teams.  Dogs may be dropped from the team at any of the checkpoints. The UP200 ends on Sunday afternoon when the mushers cross the finish line in Marquette. This race is a test of the musher’s skill in navigating and the team’s stamina and fitness

Życie jest tak ulotne, teraz, jak się ma 70. Dziś rano dowiedziałem się o śmierci kuzyna jednej naszej przyjaciółki z sobotniego spotkania. Był w jej domu w czasie świąt Bożego Narodzenia, czuł się dobrze, ale wczoraj został znaleziony martwy w swoim domu. Miał zaledwie 60 lat. W młodszym wieku słyszałem, jak  starsi ludzie rozmawiają o tym jak tracili przyjaciół, ludzie dorastali i umierali, ale nigdy nie myślałem o tym zbyt wiele. Teraz zaczynam rozumieć, co oni mieli na myśli. To zapewne dlatego jestem wdzięczny, że  każdego dnia się budzę. 

Dziś był dzień zakupów i wydaliśmy zaskakująco aż 167zł ($ 56), głównie ze względu na zakup detergentu. To było 29zł za 4,7 kg ($ 10 za 10 1/2 kg). Taka ilość detergentu starczy na około 3 miesiące, tak że nie jest  źle. Cena za paliwo wynosi obecnie 4,29 zł za litr i jest  najniższa  od długiego czasu. Nasz rachunek za wodę wyniósł 71 zł na okres jednego miesiąca. Kurs wymiany pieniędzy jest najwyższy od dłuuuuugiego czasu : 3,63 zł za 1 $.

Wciąż otrzymujemy kartki świąteczne, tym razem z USA wysłane 22 grudnia i dostarczone dzisiaj. Również kartka od kuzynki Bernice z Florydy, którą wysłała  do kuzynki Kazi, bo Bernice nie mogła znaleźć naszego adresu. Andrzej, syn Kazi, przesłał ją następnie do nas. Dzięki, Andrzej.

W naszym starym rodzinnym mieście Marquette w Michigan istnieje tradycja wyścigów psich zaprzęgów zwanych UP 200. UP200 jest jednym z najlepszych wyścigów  12 psów na średnim dystansie w Midwest, a także jako kwalifikator Iditarod. Szlak UP200 obejmuje 240 mil na trudnym terenie z Marquette do Grand Marais, Michigan i z powrotem poprzez tereny  zalesione i bliskie obszarom dzikim. Zawodnik prowadzący zaprzęg staje w obliczu pokonania wzgórz, potoków, głębokiego śniegu i odizolowanych szlaków. To jest prawdziwy test umiejętności i wytrzymałości! Pierwszy odcinek na dystansie około 64 mil, prowadzi z Marquette do Wetmore . Na całkowity wypoczynek  jest  16 godzin i zawodnicy decydują, ile czasu na niego przeznaczą na każdym punkcie kontrolnym. Powrót do Marquette jest w tym samym szlakiem. Na biegnącym w dół szlaku, w  Wetmore jest punkt kontrolny i asystenci/trenerzy mogą pomóc zespołom. Psy mogą być usunięte z zespołu w jednym z punktów kontrolnych. UP200 kończy się w niedzielę po południu, gdy zawodnicy przekroczą metę w Marquette. Ten wyścig jest testem umiejętności zawodnika prowadzącego zaprzęg w nawigacji, a zespołu pod względem wytrzymałości  i sprawności fizycznej.

No comments: