Sunday, July 10, 2016

Sunday walk.


John, I was talking about regular mail that I normally get from someone from any different source. It's just on some day, Hotmail doesn't push it into my account and yet when the person writes and tells me they sent it, when I scroll down on that message, there is the missing message at the bottom. That's what happened with Carol and how I knew the missing message she sent was on July 4th..

Amid fears of a rollback of Poland’s democratic freedoms, President Obama had a harsh message of concern during a trip here for a NATO summit. But viewers of Poland’s main evening news program saw exactly the opposite. “More work needs to be done,” Obama said. “And as your friend and ally, we've urged all parties to work together to sustain Poland’s democratic institutions.”
But viewers of Telewizja Polska, the main public broadcaster, saw a very different suggestion on the evening news. “Ninety-five percent of the meeting was about issues of NATO and security, but Obama praised Polish efforts at democracy,” the reporter said. “Concerning the issue of the constitutional tribunal, he said he is sure that spreading democratic values in Poland will not stop.”
Then the broadcaster played a clip of Obama’s friendly cushioning of his criticism, while skipping the substance of the message. In the clip played on Polish television, Obama was also translated by a dubbed voice-over as saying that “Poland is and will be an example of democracy for the whole world.”
What he actually said was that “Poland stands and needs to continue stand as an example for democratic practices around the world.”

More than 100 journalists have been dismissed or have resigned from Poland’s public broadcaster this year, a measure of the major changes underway there. Some journalists say that anyone perceived as critical of the Law and Justice party is now under threat.

It seems a bit hypocritical of him criticizing Poland for it's news coverage for when in the U.S., in the last year during the Presidential campaign, the media has done everything it could to exclude any stories about the candidate Bernie Sanders and making it seem like there were only two candidates, Trump and Clinton. Yet Sanders has almost as many votes as Clinton.

A HOT day, 32c, so we spent the afternoon in the botanical garden. Joan tried her hand at taking some of the pictures. She did well.

John mówiłem o regularnych mailach, które normalnie dostaję od kogoś z jakiegokolwiek źródła. Czasem Hotmail nie przesyła ich na moje konto. Gdy ta osoba pisze mi, że przesłała wiadomość, widzę w jej mailu, poniżej tę wiadomość, której nie dostałem. To właśnie zdarzyło się w przypadku wiadomości od Carol - w ten sposób poznałem zaginioną wiadomość, którą przesłała 4 lipca.
 
Ze względu na obawy dotyczące ograniczania swobód demokratycznych w Polsce, prezydent Obama w ostry sposób wyraził swój niepokój podczas wizyty tutaj w związku ze szczytem NATO. Widzowie głównych wiadomości wieczornych w Polsce zobaczyli jednak coś zupełnie innego. "Trzeba zrobić jeszcze więcej", mówił Obama. "Jako Wasz przyjaciel i sojusznik, wzywamy wszystkie strony do wspólnej pracy by wspierać polskie instytucje demokratyczne".
 
Ale widzowie Telewizji Polskiej, głównego publicznego nadawcy, zobaczyli zupełnie inną sugestię w wieczornych wiadomościach. "95% czasu spotkania dotyczyło spraw NATO oraz bezpieczeństwa, ale Obama pochwalił polskie wysiłki rozwoju i wspierania demokracji" - mówił reporter - "Jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że jest pewien, że szerzenie wartości demokratycznych w Polsce się nie zatrzyma."
Następnie nadawca nadał materiał, w której Obama przyjacielsko łagodzi krytyczną wypowiedź, omijając istotę przekazu. W nagraniu puszczonym w polskiej telewizji, wypowiedź Obamy została też przetłumaczona przez lektora jako "Polska jest i będzie przykładem demokracji dla całego świata."
Podczas gdy w rzeczywistości powiedział, że "Polska jest i musi pozostać przykładem praktyk demokratycznych na całym świecie."
Ponad 100 dziennikarzy zostało zwolnionych lub zrezygnowało z pracy w Telewizji Polskiej w tym roku, co jest miarą większych zmian, które tam trwają. Niektórzy dziennikarze mówią, że każdy kto jest postrzegany jako krytyk Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie zagrożony.
 
Wydaje się nieco obłudnym jego krytykowanie Polski wiadomości, podczas gdy w USA, w zeszłym roku, podczas kampanii prezydenckiej, media zrobiły wszystko, co mogły, by wykluczać wszelkie wiadomości o kandydacie Berniem Sandersie, sprawiając, że wydawało się, jakby było tylko dwóch kandydatów, Trump i Clinton. Przecież Sanders ma niemal tak wiele głosów jak Clinton.
Gorący dzień, 32 stopnie, spędziliśmy więc popołudnie w ogrodzie botanicznym. Joan spróbowała zrobić nieco zdjęć. Nieźle jej poszło.

No comments: