Wednesday, July 04, 2012

"New Poland"

The Euro 2012 football championships jointly hosted by Poland have changed both the way Poles see themselves and how they are seen abroad, according to the International Herald Tribune.

“Over the past month, Polish patriotism has evolved from a mournful sense of victimhood rooted in the past to a more progressive and positive patriotism,” the paper, the global edition of the New York Times, said in an opinion piece.

“It is this gelling of Polish national identity that could become the true legacy of Euro 2012,” wrote Philip Boyes, who penned the article. The next few months will show whether this was a real turning point or a temporary fad, he added.

Most likely Euro 2012 will not rake in massive profits for Poland, but the tournament has started to change how Europeans see Poland, according to Boyes.

In June, more than 600,000 European football fans descended on Polish stadiums and almost 2.5 million foreigners flooded into fan zones across the country, the IHT noted.

“What they saw in no way resembled the horror story portrayed last month in the sensationalist BBC Panorama documentary entitled ‘Stadiums of Hate’,” Boyes wrote.

“Visiting fans were presented with a young, dynamic and tolerant Poland: The entire Warsaw Central Station has been mummified by a massive banner reading “Feel Like at Home.” Despite the clumsy grammar, the message is clear: The Poland of today is open to Europe and eager to please.”

Euro 2012 has provided Poles with a massive confidence boost, Boyes added. “For many decades, Poles had little to be proud of. This has changed. It is now much easier to support Poland and to be proud of being Polish. The new Poland is more self-assured of its strategic position in Europe and more at ease with its neighbors.”

Euro 2012 w piłce nożnej wspólnie prowadzona przez Polskę zmieniliśmy sposób, w jaki Polacy na samych siebie i jak są one postrzegane za granicą, zgodnie z International Herald Tribune.

"W ciągu ostatniego miesiąca, polski patriotyzm ewoluowała od poczucia bycia ofiarą żałobnej zakorzenione w przeszłości do patriotyzmu bardziej progresywnej i pozytywne" papier, globalny wydanie New York Times, powiedział w kawałku opinii.

"Jest to żelująca polskiej tożsamości narodowej, który mógłby stać się prawdziwym dziedzictwem Euro 2012", napisał Philip Boyes, który napisał artykuł. Następnych kilka miesięcy pokaże, czy był to prawdziwy punkt zwrotny lub tymczasowy fanaberia, dodał.

Najprawdopodobniej Euro 2012 nie będzie prowizja w ogromnych zysków dla Polski, ale turniej zaczęła się zmieniać, jak Europejczycy postrzegają Polskę, zgodnie z Boyes.

W czerwcu ponad 600.000 europejskich fanów piłki nożnej zstąpił na polskich stadionach i prawie 2,5 milionów obcokrajowców zalanych do kibiców w całym kraju, IHT zauważył.

"To, co zobaczyłem w żaden sposób nie przypominała horror przedstawiana w ubiegłym miesiącu w Sensationalist dokumentalnego BBC Panorama zatytułowany" Stadiony of Hate ', "Boyes napisał.

"Fani Wizytówki zostały zaprezentowane w Polsce młodych, dynamicznych i tolerancyjny: cała Warszawa Central Station zostało zmumifikowane przez masową czytania banner". Poczuć się jak w domu "Pomimo niezdarnego gramatyki, przesłanie jest jasne: Polska jest dziś otwarty do Europy i chętny do proszę. "

Euro 2012 dostarczył Polakom masową wzmocnić zaufanie, Boyes dodaje. "Przez wiele dekad, Polacy mieli niewiele do dumy. To się zmieniło. Jest teraz o wiele łatwiej wspierać Polskę i być dumni z bycia Polską.Nowa Polska jest bardziej pewny siebie z jego strategiczne położenie w Europie i bardziej swobodnie z sąsiadami ".

1 comment:

Lori said...

I was pleased to see a positive article about how well Poland did with Euro 2012. However, I strongly DISAGREE with the statement that for many year Poland had little to feel proud about.