Thursday, July 05, 2012

The world.


It always amazes me that we have cousins all over the world.  Here is cousin Natalia Rajewska and her son, Dominic, from British Columbia. Natalia is a great great great granddaughter of Stainsław and Anna Rajewscy. She is 23 years old and her son is 3. If you wonder why Stanisław and Anna's last name is different it is because in Poland when a married couple's last name ends in -ski, the couples name when both names are written it changes to -scy.

Tomorrow we leave for Grudziądz to visit cousin Janek Kazmierczak at 9AM. It's only about 3 hours north of Poznań. The trip is planned, room is rented and I know what other places, sites, historical places we want to see this time. Of course, the main reason for the trip is to visit with Janek but while we are in the area there are also places I would like to see.  The batteries for the camera are charging now so there will be pictures posted when we return on Sunday.

Zawsze zadziwia mnie, że mamy kuzynów z całego świata. Oto kuzyn Natalia Rajewska i jej syn, Dominik, od Kolumbii Brytyjskiej. Natalia jest świetny prawnuczki Stainsław i Anny Rajewscy. Ona ma 23 lata, a jej syn jest 3. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nazwisko Stanisław i Anna jest inna to dlatego, że w Polsce, gdy małżeństwo jego nazwisko kończy się na-ski, nazwisko pary, gdy obie nazwy są napisane zmienia się-Scy.

Jutro wyjazdiemy do Grudziądza, aby odwiedzić kuszyn Janek Kaźmierczak w 9AM. To tylko około 3 godziny na północ od Poznania.Wycieczka planowana jest pokój wynajmowany jest i wiem, co inne miejsca, miejsca, historyczne miejsca, chcemy zobaczyć ten czas. Oczywiście, głównym powodem wyjazdu jest odwiedzenie z Jankiem, ale gdy jesteśmy w okolicy znajdują się również miejsca, które chciałabym zobaczyć. Baterie do aparatu ładują teraz tak nie będzie zdjęcia pisał kiedy wracamy w niedzielę.

No comments: