Wednesday, July 25, 2012

Summer

35c today as summer continues and our activity was focused on food shopping but only for the next two days. Naturally it was rather quick with so little to buy and we're still getting used to the Carrefour store. We had to make a little exchange of money from zloty's to Czech money for our trip but it's in the same shopping area so it was also fast.

Everybody is going someplace now. Spain, France, Germany, Czech Republic, to the seaside, to the mountains, all of these are destinations. Many school students go to special week or two week long camps for tennis, sports, painting or just relaxation. It's summer vacation time.

Since we're leaving Friday morning I was able to move our Polish lessons to tomorrow so we wouldn't miss them. I've been working on using the expression "used to" like....I used to shop at Real and now I shop at Carrefour. It's a small thing I know but in Polish it's more like "It was my custom to shop..........." .  In English it's only used in the past form but in Polish you can use it both in the past and present but of course not in the future.

35c dziś lato trwa i nasza działalność skupiała się na zakupy żywności, ale tylko przez najbliższe dwa dni. Oczywiście to raczej szybko z tak mało kupić, a my wciąż przyzwyczaić do sklepu Carrefour. Musieliśmy się trochę wymianę pieniędzy od złotego do Czech pieniędzy dla naszej podróży, ale to w tej samej dzielnicy handlowej tak było również szybkie. 

Każdy będzie gdzieś teraz. Hiszpania, Francja, Niemcy, Czechy, nad morze, w góry, to wszystko jest miejsc. Wielu uczniów iść do specjalnego tygodnia lub dwóch tygodniowych obozów dla tenisa, sportów, malarstwa lub po prostu relaksu. Nadszedł czas wakacji.

Ponieważ jedziemy w piątek rano udało mi się przenieść nasze polskie lekcje na jutro, więc nie będzie za nimi tęsknić. Pracuję na użyciu wyrażenie "stosowane do" jak .... Kiedyś zakupy w Real i teraz zakupy w Carrefour. To mała rzecz, wiem, ale w polskich to nic więcej jak "To był mój zwyczaj sklep ..........." . W języku angielskim jest on używany tylko w ubiegłym formie, ale w języku polskim można go używać zarówno w przeszłości i teraźniejszości, ale oczywiście nie w przyszłości.

No comments: