Friday, July 27, 2012

SilesiaWe left at 9AM for our trip to the Czech Republic. Because of the usual traffic on route 5 going to Wrocław it took us an hour and a half to go just 68 km to Leszno where we were able to leave route 5 and take route 12.  Immediately there was a difference in travel time and most of the way to the next major city, Glogów, was fast.  There is an interesting old church there, one of the oldest in Lower Silesia so we stopped to take pictures of the outside but it wasn’t possible to go in because it is being renovated. I liked the arch supports on the outside of the church. They remind me of Notre Dame Cathedral in Paris.
We continued from there on 12, then route 3 to Legnica and finally into the Czech Republic where we took a smaller road, 300, to Młady Buky. But there was a big problem because what I thought was the address of our place to stay turned out to be the postal code so naturally we couldn’t find the place.  On top of that, there were three Młady Buky’s.  I stopped several people on the street but none of them knew of the place I needed to find.  I went to the police house but no one was home. Can you believe that? A closed police station?  I stopped at the local tourist information office but the man only spoke German or Czech and wasn’t any help.  Frustrated, after 2 ½ hours, I knocked on the door of a strangers house and asked if she might know the name I showed her.  She said no but she took me to a local bar and asked if anyone knew about the place I was looking for and two men knew of the place.  Finally I had specific directions where to go and we went there.  Now I’m sitting in our room typing this.

Lower Silesia is very impressive when it come to landscape, views, forests and scenic places. As soon as a we left Sokolo the topography started to change and many beautiful views were possible. I like this part of the country and being back in the small mountains.

Wyszliśmy na 9 rano do naszego wyjazdu do Czech. Z powodu zwykłego ruchu na trasie 5 zamiar Wrocławiu zajęło nam półtorej godziny, aby przejść zaledwie 68 km do Leszna, gdzie mogliśmy zostawić Route 5 i podjąć Route 12. Natychmiast istnieje różnica w czasie podróży i większość w drodze do kolejnego dużego miasta, Głogów, był szybki. Istnieje ciekawy stary kościół tam, jedna z najstarszych na Dolnym Śląsku, więc zatrzymał się do robienia zdjęć na zewnątrz, ale nie można było iść w gdyż jest odnowiony jest. Podobało mi się łuk wspiera się na zewnątrz kościoła. Oni przypominają mi katedry Notre Dame w Paryżu.

Kontynuowaliśmy stamtąd na 12, następnie trasa 3 do Legnicy i wreszcie w Republice Czeskiej, gdzie wzięliśmy mniejszą drogę, 300, do Młady Buky. Ale nie było wielkim problemem, ponieważ to, co uważałem adres naszego miejsca pobytu okazało się kod pocztowy tak naturalnie nie mogliśmy znaleźć tego miejsca. Oprócz tego istniały trzy Młady Buky tych. Zatrzymałem się kilka osób na ulicy, ale żaden z nich nie wiedział o miejscu muszę znaleźć. Poszedłem do domu policji, ale nikt nie był w domu. Czy uważasz, że?Zamknięty posterunek policji? Zatrzymałem się w lokalnym biurze informacji turystycznej, ale mężczyzna tylko mówili po niemiecku i czesku i nie było żadnej pomocy. Sfrustrowany, po 2 ½ godziny, zapukałem do drzwi domu obcych i zapytał, czy ona może znać nazwę pokazałem ją. Powiedziała, że ​​nie, ale zabrała mnie do miejscowego baru i zapytał, czy ktoś wiedział o miejscu szukałem i dwaj mężczyźni wiedzieli o miejscu. Wreszcie miałem szczegółowe wskazówki gdzie iść i pojechaliśmy tam. Teraz siedzę w sali pisząc to.

Dolny Śląsk jest bardzo imponujący, kiedy przyjdzie do pejzażu, widoki, lasy i miejsc widokowych. Jak tylko wyszliśmy Sokolo topografię zaczęła się zmieniać i wiele pięknych poglądy były możliwe. Lubię tę część kraju, a będąc już w małych górach.

No comments: