Monday, July 16, 2012

Summer?

High of 18c and it's summer :-) A little strange! We spent some time cleaning one of the rooms thoroughly from floor to ceiling. The walls are painted white and we're considering washing them since we have lived here now for two years. They're not dirty but maybe we should wash them. Above the heater are little dark streaks so we think if we wash those areas we may end up having to wash all of the walls.  What a dilema!

Talked with a young person who got stung on her finger by a bee and now her finger is about three times it's normal size.  I think the problem is that the stinger is still in place causing the swelling. If it doesn't get better she will see a doctor. Another acquaintance keeps bees as a hobby and is always getting stung but no inflammation.

The tornadoes in Poland yesterday were not near us but the pictures and reports of the death and destruction are rather tragic.  Of course, it was all over the news channels so there was no lack of pictures. It will be difficult for the survivors to recover and rebuild their houses.

Wysoka z 18c i jego lato :-) trochę dziwne! Spędziliśmy trochę czasu na czyszczenie jednej z sal zupełnie z podłogi do sufitu. Ściany pomalowane są na biało i mówimy o mycie ich, ponieważ żyjemy tu i teraz przez dwa lata. Oni nie są brudne, ale może powinniśmy je umyć. Powyżej grzejnika są małe ciemne smugi, więc myślę, że jeśli myjemy te obszary możemy skończyć się koniecznością mycia wszystkich ścianach. Co Dilema!

Rozmawiałem z młodym człowiekiem, który dostał ukąszony na jej subtelny, pszczoły i teraz jej palec jest około trzy razy to normalne rozmiary. Myślę, że problemem jest to, że Stinger jest na swoim miejscu powodując obrzęk. Jeśli to nie lepiej będzie widziała się z lekarzem. Inny znajomy utrzymuje pszczoły jako hobby i zawsze jest coraz ukąszony ale nie zapalenie.

W tornada w Polsce wczoraj nie były blisko nas ale zdjęcia i sprawozdania śmierci i zniszczenia są raczej tragiczne. Oczywiście, to wszystko w ciągu kanałów informacyjnych tak nie brakowało zdjęć. To będzie trudne dla ocalałych odzyskać i odbudować swoje domy.

No comments: