Monday, August 27, 2012

Vacation?

I need a vacation!!!!!!!!!!!!! Monday almost seems like Monday when I had to work for a living but of course we don't now. Being home is nice and working the get the china cabinet is good but seeing new places is so much more exciting.

An interesting but somewhat distrubing article I read today about beggars in Wrocław. It seems they are becoming very aggressive and don't take no for an answer. There have been fights between beggars and those they solicit for money and the police are getting more and more involved.  When the beggar is fined 500zl the beggar just takes the money from his/her own pocket and pays the fine immediately.  In some cases, they even use credit cards.  Imagine that, a beggar with a credit card!  I don't know if it's happening in other cities yet.

Potrzebuję wakacji!!!!! Poniedziałek wydaje się prawie jak poniedziałek, kiedy musiałem zarabiać na życie, ale oczywiście nie teraz. Będąc w domu jest ładny i pracy dostać kredensu jest dobre, ale widząc nowe miejsca jest o wiele bardziej ekscytujące.

Ciekawe, ale nieco distrubing artykuł czytałem dzisiaj o żebraków we Wrocławiu. Wydaje się, że stają się bardzo agresywne i nie przyjmują odpowiedzi nie. Nie było walki między żebraków i tych oni zabiegać o pieniądze i policja coraz bardziej zaangażowany. Kiedy żebraka grzywną 500zł żebrak prostu bierze pieniądze od jego / jej własnej kieszeni i płaci grzywny natychmiast. W niektórych przypadkach, nawet używać kart kredytowych. Wyobraźmy sobie, że żebrak z karty kredytowej! I nie wiem, czy to się dzieje w innych miastach jeszcze.

No comments: