Saturday, April 18, 2015

CONGRATULATIONS JUSTYNA!!!

CONGRATULATIONS to cousin Justyna Majewska from Golina for successfully defending her masters thesis. She is the happy daughter of Anna and Michał Majewscy, grandparents Roman and Kazia Juszczak, great grandparents Genowefa and Antoni Kasprzyk and great great grandparents, Jożef and Ludwika Kazmierczak.

On this no sun day I got up early to listen to a Spanish lesson and type it all out for Joan. It helps her to be able to see the printed form of the sentences or words and helps me just typing it all out. A half hour lesson takes me about two hours to put to print because I have to stop the DVD after each sentence, type it out and start the DVD. Typing it out helps me remember it better and I can check my spelling with the correct grammar marks.

We were going to go to Golina today but the weather wasn't good so we just studied our languages and later went to Kandulski's just to get out of the house for a little while. After being out and about for the last two weeks it's hard to stay indoors all day. We thought first about going to the rynek but decided it was still a little to cold to be sitting outside.

The news about cousin Marilyn visiting Poland again has got me excited. The last time she was here we met at the house of cousin Ambrozy in Golina and I didn't really have a good chance to talk with her. Also I'm looking forward to meeting her sisters, one husband and hopefully a daughter of Rita and Gerry. I was surprised when she told me that Bridget, the daughter, had been to Poland many times but I haven't met her yet. I've kind of watched her grow for the last 7 years via pictures.

Gratulacje dla Justyny Majewskiej od kuzyna Golina dla powodzeniem pracę magisterską obroniła. Ona jest szczęśliwa córka Anny i Michał Majewscy, dziadkówie Roman i Kazia Juszczak, pradziadkowie Genowefa i Antoni Kasprzyk i prapradziadków, Józefa i Ludwiki Kaźmierczaka.

W tym dniu nie ma słońca Wstałem wcześnie, aby posłuchać hiszpańskiej lekcji i wpisz to wszystko dla Joan. Pomaga jej w stanie znaleźć w drukowanej formie zdań lub wyrazów i pomaga mi po prostu wpisując je wszystkie. Pół godziny lekcji zajmuje mi około dwóch godzin, aby umieścić wydrukować bo muszę zatrzymać DVD po każdym zdaniu, wpisz go i rozpocznij odtwarzanie. Wpisanie go pomaga mi pamiętać, że lepiej i mogę sprawdzić pisownię z oznaczeniami gramatycznych.

Mieliśmy zamiar iść do Golina dzisiaj, ale pogoda nie była dobra, więc po prostu studiował nasze języki, a później udał się do Kandulski po prostu wyjść z domu na chwilę. Po będąc gdzieś w ciągu ostatnich dwóch tygodni trudno pozostać w domach przez cały dzień. Myśleliśmy, że pierwszy o pójściu do rynek, ale zdecydował, że jeszcze trochę na zimno siedzieć na zewnątrz.

Informacje kuzyna Marilyn odwiedza Polskę ponownie ma mnie podekscytowany. Ostatni raz była tu spotkaliśmy się w domu kuzyna Ambroży w Golina, a tak naprawdę nie mają dobrą okazję porozmawiać z nią. Również nie mogę się doczekać na spotkanie siostry, jeden mąż i mam nadzieję córkę Ritę i Gerry. Byłem zaskoczony, kiedy powiedziała mi, że Bridget, córka, nie był w Polsce już kilka razy, ale nie mam jej nie spotkałem jeszcze. Mam trochę patrzył rosnąć przez ostatnie 7 lat za pośrednictwem obrazów.

No comments: